Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 230 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
proto třeba poznamenat si při měření činného odporu teplota okolí, při které měřilo tzv. když nebyl delší dobu provozu.) platí vztah kde délka vodiče [mj, jeho průřez [mm2] vodivost vodiče, která se obvykle udává pro teplotu °C. stude­ ného stavu spotřebiče, tj. U JMA Y Činný odpor kovů oteplením zvětšuje. Změní-li teplota vodiče, vlivem změny okolní teploty, nebo zahřátím proudem, změní hodnota činného odporu hodnota Iia R20 xR2Q(# 20) Rzolll x(ů 20)] kde R2o hodnota odporu při °C, teplotní činitel odporu, teplota vodiče době měření odpor při teplotě ů. Hodnota, kterou změní odpor při změně teploty o °C, nazývá teplotním činitelem odporu (a).33. Odpor uhlíku většiny elektro­ lytů zmenšuje. zahřátí do ustáleného stavu ů 20 o ctí20 Změří-li velikost odporu R2o při teplotě °C, budou uvedených rovni­ cích jen dvě neznámé hodnoty, Při druhém měření, zahřátí do ustáleného stavu, změří hodnota odporu druhé rovnice dá vypočítat teplota Protože při měření nebude obvykle měřit odpor studeného stavu při teplotě °C, převede teplota potom pro dvě libovolné teploty bude (bez bližšího odvozem) platit rovnice jy Ri K2, toho — R \ 232 . Pro výpočet činného odporu spotřebiče (např. této teploty a hodnoty činného odporu při naměřené pak vypočítat hodnota odporu při jiné vyšší nebo nižší teplotě. Z uvedené rovnice vypočítat teplota vodiče např. tepelného, vinutí, cívky apod