Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 227 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
). každém případě měříme izolační stav proti kostře tam, kde možné, také mezi jednotlivými fázemi. přepravou spotřebičů. zařízení provozu nem ěřím izolační odpor mezi fázovým i vodiči, můŽ3 při jejich vadné izolaci stat zkrat vedení ůže spálit. Přitom, třeba odpojit (např. Proto tam , kde propojení rozvodu ožňuje, účelné ěřit izolační stav také mezi vodiči • c) Měření izolačního odporu spotřebičů Izolační odpor spotřebičů měříme před připojením spotřebičů roz­ vodu také jejich opravě nebo vysušení. b) jednofázových obvodech, pokud jiné předpisy nezakazují, stačí měřit odpor fázového vodiče rozpojení vypínače, přičemž bezpečnost fázového vodice vypínače spotřebiči svítidlu) lze jen posoudit bez měření. vy­ jmutím pojistek) zařízení, která propojují krajní vodiče vodičem středním. Po změření izolačního stavu rozvodu změříme také izolační stav spotřebičů, ještě před jejich připojením. proti uzemněnému vodiči (nulovacímu, střednímu provozně uzemně­ nému, ochrannému apod. Při periodic­ kých revizích stačí, změří-li jen izolační odpor fázových vodičů proti zemi, popř. 194 vyznačeno měření izolačního stavu statoru asynchronního motoru. Nejdříve přesvědčíme, některá fáze není přerušena. Poznámka: Tím. Nedá-li zajistit, musí měřit izolační odpor fázového vodiče při zapnutém spínači při odpojených spotřebičích (žárovky zářivky povoleny nebo vyjmuty, motory spotřebiče odpojeny svorkovnicích). Jeden zkušební hrot přiložíme spojené konce fází druhým hrotem postupně 229 . Aby měření bylo úspěšné, musíme znát vnitřní propojení fází spotře­ biče podle toho stanovíme postup měření. b) Měření izolačních odporů při periodických revizích U zařízení, která jsou již provozu, bylo někdy obtížné upravit před měřením rozvod obdobně jako nových, provozu uváděných zaří­ zení, např. odpojit spotřebiče vyjmout žárovky nebo zářivky.ukončeném měření nesmíme opomenout znovu připojit měřidla odpo­ jená uzemnění středního vodiče. Měření nevyrovná tovární zkoušce, která dělá vysokým napětím, ale stačí posouzení izolačního stavu. a) trojfázových vedení odpojí spotřebiče vypínačem měří izolační odpor každé fáze proti zemi vypínači. c) změření izolačního stavu vedení změří izolační stav spotřebičů za vypínačem, tj. také jen proti zemi (nulovacímu vodiči). Vyvarujeme tím připo­ jení různých izolačních chyb vzniklých např. Na obr