Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 227 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
odpojit spotřebiče vyjmout žárovky nebo zářivky. přepravou spotřebičů. Nedá-li zajistit, musí měřit izolační odpor fázového vodiče při zapnutém spínači při odpojených spotřebičích (žárovky zářivky povoleny nebo vyjmuty, motory spotřebiče odpojeny svorkovnicích). b) Měření izolačních odporů při periodických revizích U zařízení, která jsou již provozu, bylo někdy obtížné upravit před měřením rozvod obdobně jako nových, provozu uváděných zaří­ zení, např. proti uzemněnému vodiči (nulovacímu, střednímu provozně uzemně­ nému, ochrannému apod. Jeden zkušební hrot přiložíme spojené konce fází druhým hrotem postupně 229 . také jen proti zemi (nulovacímu vodiči). vy­ jmutím pojistek) zařízení, která propojují krajní vodiče vodičem středním. Přitom, třeba odpojit (např. Na obr. Vyvarujeme tím připo­ jení různých izolačních chyb vzniklých např. a) trojfázových vedení odpojí spotřebiče vypínačem měří izolační odpor každé fáze proti zemi vypínači. Aby měření bylo úspěšné, musíme znát vnitřní propojení fází spotře­ biče podle toho stanovíme postup měření. Nejdříve přesvědčíme, některá fáze není přerušena.ukončeném měření nesmíme opomenout znovu připojit měřidla odpo­ jená uzemnění středního vodiče. Proto tam , kde propojení rozvodu ožňuje, účelné ěřit izolační stav také mezi vodiči • c) Měření izolačního odporu spotřebičů Izolační odpor spotřebičů měříme před připojením spotřebičů roz­ vodu také jejich opravě nebo vysušení. zařízení provozu nem ěřím izolační odpor mezi fázovým i vodiči, můŽ3 při jejich vadné izolaci stat zkrat vedení ůže spálit.). 194 vyznačeno měření izolačního stavu statoru asynchronního motoru. Po změření izolačního stavu rozvodu změříme také izolační stav spotřebičů, ještě před jejich připojením. b) jednofázových obvodech, pokud jiné předpisy nezakazují, stačí měřit odpor fázového vodiče rozpojení vypínače, přičemž bezpečnost fázového vodice vypínače spotřebiči svítidlu) lze jen posoudit bez měření. Při periodic­ kých revizích stačí, změří-li jen izolační odpor fázových vodičů proti zemi, popř. každém případě měříme izolační stav proti kostře tam, kde možné, také mezi jednotlivými fázemi. Poznámka: Tím. Měření nevyrovná tovární zkoušce, která dělá vysokým napětím, ale stačí posouzení izolačního stavu. c) změření izolačního stavu vedení změří izolační stav spotřebičů za vypínačem, tj