Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 226 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
V rozvodech ochranou zemněním ochranný vodič připojen jen na kostry spotřebičů, částí uzemnění, proto jeho izolační odpor neměří, i když izolovaný. rozváděči, svorkovnici, na elektroměrové desce apod.odpor středního vodice musí být stejný jako vodičů fázových, proto se také měří současně vodiči fázovými. Naměřené hodnoty zaznamenáme do revizní zprávy. Při neodpojeném zemniči při měření izolačního odporu mezi krajními vodiči vodičem středním měřily krajní vodiče proti zemi. Jsou-li rozvodu osazena měřidla (voltmetry, napě­ ťové cívky elektroměrů apod. Při měření zůstane měřený rozvod tom stavu, kterém jsme měřili izolační odpory mezi vodiči. roz­ sáhlých zařízení můžeme měřit izolační odpory částech, např. Žárovky nebo zářivky musí být povoleny nebo vyjmuty. Naměříme celkem šest hodnot, mezi vodiči N—R, N—S, N—T, R—S, R—T T—S. Aby izolační odpor středního vodiče dal měřit, musí odpojit sítě, např.). zemnič hromosvodu, po­ mocná sonda, kterou může být ocelová tyčka průměru asi cm, zaražená do země asi hluboko, vodovodní potrubí, které překlenutý vodo­ měr apod. Motory i jiné spotřebiče musí být svorkovnicích odpojeny. Je-li střední vodič některém místě uzemněn, odpojíme spojovací vodič zemniči místě, kde připojen střednímu vodiči. rozsáhlejším rozvodu střední vodič vždy uzemněn alespoň hlavním rozváděči, proto při měření fázo­ vých vodičů proti zemi použít zem. 228 . Není-li střední vodič uzemněn, např. Měření proti zemi Měří izolační odpor každého vodiče proti zemi, popřípadě proti uzem­ něnému vodiči (nulovacímu, střednímu provozně uzemněnému, ochran­ nému apod. napáje­ cím vedení hlavního rozváděče podružným rozváděčům, vývodech z rozváděče apod.), která propojují vodiče při měření zna­ menala zkrat, musí odpojit. Také výsledky tohoto měření zaznamenají revizní zprávy. znamená, že budeme měřit dokončení instalace, dokud ještě nejsou spotřebiče připojeny také vodivé kostry spotřebičů jiných zařízení nejsou spojeny s nulovacím vodičem. v domovní instalaci, zem použít např. a) Měření izolačních nových í uváděných voz u Měření mezi vodiči Všechna svítidla mají být připojena všechny vypínače musí být za­ pnuty