Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 224 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Rovněž tak měří izo­ lační odpor kabelových ve­ dení.pomocnou sondu. Příklad: Venkovní vedení 4,5 dlouhé. prask­ lý izolátor. Naměřené hodnoty budou však značně větší, několik desítek stovek megaohmů km. hodnota izolačního odporu bude tím menší, čím bude vedení delší. Naměřená hodnota izolač­ ního odporu fáze proti zemi byla 0,6 MQ. záznamníku o měření také pozname­ náme, jakého počasí se měřilo. Měřicí soustava je 22. Bude-li izolační odpor vedení ohmů, bude při délce vedení jen 1/2* ohmů, při délce jen 1l4x ohmů apod. suchého počasí je izolační odpor několikrát větší. Při měření mezi vodiči bude měřit mezi fázemi R—S, R—T S—T. To znamená, hodnotu izolačního odporu délky vedení vypočítáme, když budeme naměřenou hodnotu násobit délkou vedení. Měřicí přístroj Megmet O JIM Měřicí přístroj egmet 500 V Izolační odpor běžně měří měřicím přístrojem značky Megmet (obr. 192). třeba měřit za vlhkého nebo deštivého po­ časí. Je malý dynamoelek- trický strojek permanent­ ním magnetem, kterým lze vyrobit stejnosměrný proud. Dá předpokládat, svody vedení jsou rovnoměrně rozloženy po eelé délce vedení, tj. Izolační odpor této fáze proti zemi vedení bude R /km 2,7 M Obdobně vypočítá hodnota izolačního odporu ostatních fází proti zemi a mezi sebou. Nebude-li některá hodnota vyhovovat předpisům, rozpojí se příslušný vodič kratší úseky nich zjistí chybné místo, např