Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 223 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při měření proti zemi jedna svorka Megmetu připojí vhodný zemnic nebo 15 lektrotechnická ěření 225 . 0,38 DM, při měření mezi krajním vodičem zemí alespoň 0,22 MD. U zařízení bez středního vodiče, např. Ů Před uvedením elektrického zařízení provozu při každé revizi ae musí měřit izolační odpor, tj. Izolační odpor elektrického vedení 000 být buď jako celek, nebo alespoň mezi dvěma jistícími prvky (pojistkami, jističi) posledním jistícím prvkem alespoň 1000 1V. středním vodičem spojeným zemí, budeme měřit izolační odpor fázových vodičů mezi sebou proti zemi. 500 Aby naměřil izolační odpor odpovídající nejvíce skuteč­ nosti, třeba, aby měřicí napětí bylo pokud možno shodné napětím pro­ vozním, avšak nejméně 100 Aby měření nebylo zkresleno kapacitním proudem, používá měření zdroje stejnosměrného proudu. proudem kapesní baterie a citlivým galvanometrem, naměřil větší odpor než při měření napětím např. U zařízení nových stavbách (dosud nevyschlých) může být izolační odpor menší, nesmí však být žádné části vedení menší než V.32. Elektrický proud může izolačním odporem procházet jednak země, jednak může přecházet jiného vodiče téhož zdroje proudu. U venkovních vedení 000 musí být izolační odpor vlhkého počasí na délky vedení alespoň 000 čím bude vedení delší, tím úměrně bude jeho izolační odpor menší. Kdyby se izolační odpor měřil malým napětím, např. Izolační odpor nemá stejné vlastnosti jako odpor kovového vodiče. Při trojfázové soustavě 380/220 V má tedy být izolační odpor při měření mezi vodiči alespoň 380 000 D, tj. Odpor vodiče závisí na délce, průřezu vodivosti, mění teplotou nezávisí napětí. 220 být izolační odpor alespoň 0,22 MD. Velikostí tohoto odporu omezen unikající proud tak, že nebude větší než = U Ji 380 220 __________ ___________ 380 000’ 220 000 = 0,001 A. Izolační odpor dosti značně mění velikostí napětí vodiči. V soustavě 3x380/220 tj. odpor, který klade elektřině izolace nebo jiný druh ochrany tak, aby nemohla vodiči proniknout okolí. Proto je třeba měřit izolační odpory vodičů jak proti zemi, tak také mezi sebou. V takovém případě musí izolační stav měřit ještě půl roce musí pak vykázat hodnoty alespoň 000 V