Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 221 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Kdyby tohoto odporu nedosáhlo, zmenší zemní odpor přidáním většího počtu zemničů, nebo všechny zemniče spojí-vodivě zemi. 223 . Zmrzlá země velm sníženou vodivost. Střední hodnoty ěrného odporu D ruh zem iny Střední ěrný odpor ílm R ašelina Ornice, jíl V lhký písek Vlhký štěrk alým obsahem písku Suchý písek nebo štěrk Suchá kam enitá půda 30 100 200 300 300 500 1 000 000 3 000 000 Poznám ka: Špatným vodičem dešťová nebo říční voda astné nebo olejové skvrny. Přibližné měrné odpory půdy jsou uvedeny tabulce 24. Tab. 24.80 lm 2,1 m o) Tyčové zemnice ^ měrný odpor půdy ohmmetrech fc délka tyče metrech Příklad: Při měrném odporu půdy ohmmetrů bude tyč délky 2,5 m vykazovat zemní odpor R 0,85 O Aby dosáhlo odporu např. Při měření platí pro rozmístění napěťové proudové sondy stejné podmínky jako při měření odporu zemničů sítě. Napěťová sonda bude vzdálenosti m a proudová vzdálenosti měřeného zemnice. musí použít aspoň dvou tyčí ve vzájemné vzdálenosti větší než m. Podle ČSN 1390, která nahrazuje předpisy ESč 1950, nemá být zemní přechodový odpor zemniče jednoho svodu normálních půdních podmínkách větší než Q. f) Měře ičů h ů Zemní odpory zemničů hromosvodů měříme Terrometem