Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 220 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
191. Naměří-li např. Měření ěrného odporu půdy Terrom etem Naměřený odpor třetího, pomocného zemnice přepočítáme měrný odpor půdy bud ohmcentimetrecb vynásobením 120, nebo ohmmetrech vynásobením 1,2.Měrný odpor půdy zjistíme měřicím přístrojem typu Terromet. Způsob měření zřejmý obr. 191. Napěťová proudová elektroda zarazí hloubky asi cm. Příklad: deskový pás 500 500 mm, uložený zemině měrným odporem ohmmetrů, bude mít zemní odpor 80 Ra 0,35 0 b) Páskové zemniče ^ měrný odpor půdy ohmmetrech délka pásku metrech Příklad: Pro zemnic zemině měrným odporem ohmmetrů potřebujeme pásek délky 222 . bude měrný odpor půdy 70. <o2 I \ 1 20m 20m // // tr 41 ___ Obr. měření je třeba kromě napěťové proudové elektrody ještě třetí elektrody, dlouhé asi 120 cm, průměru mm. Třetí, pomocný zemnic umístíme země tak, odhrneme půdu hloubky asi potom zemnic zarazíme hloubky proto, aby se neměřilo povrchu zvětralé málo účinné zeminy. Z naměřeného měrného odporu vypočítají odpory zemničů takto: a) Deskové pásy ^ měrný odpor půdy ohmmetrech největší délka zemniče metrech kde pro čtvercové zemniče 0,25 pro zemniče obdélníkové 0,35.1,2 = = ohmmetrů