Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 214 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
216 . Největší spád napětí je v okolí zemniče. D otykové napětí zemniói Spád apětí ěrem zemniěe Spád napětí směrem zemniče neubývá rovnoměrně vzdáleností, nýbrž podle křivky, vyznačené přibližně obr. Pozvol­ ným vyřazováním odporu přivedeme na kostru spotřebiče napětí. 180. 180. Pomocnou sondu voltmetru zarazíme do země vzdálenosti zemnice chrániče. Chránič musí vypnout dříve, než kostře spotřebiče překročí dovolené dotykové napětí, např. 181).Zkoušení ochran napěťo vým m Zapojení vyznačeno obr. 24 Regulační odpor být alespoň 3 000 £2. Při nestej­ ných odporech budou napětí zemnicích různá (obr. 181. Odpor zemnice voltmetru nemá být větší než 200 regulačním odporu, který jed­ ním koncem připojen fázi, nastaví­ me nejvyšší hodnotu odporu. 182. 183). Zkoušení ochrany napěťovým chráničem 000 d) Měření zemní odporu Bude-li zemničem při zkratu nebo jiné příčiny protékat proud, vznikne mezi zemničem zemí napětí (obr. Napětí nezaniká těsné blízkosti zemniče, jeho vliv přestává normální zemině vzdálenosti m. ¥ R Obr. Budou-li mít oba zemniče stejně velké zemní odpory zapojí-li na napětí rozdělí napětí každý zemnic jednou polovinou. Při fázovém napětí 220 bude regulačním odporem procházet počáteční 220 proud jen asi ———0,075 A,Obr