Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 213 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
178). druhé proudu. Také při tomto měření může být ochranném vodiči místech za­ těžkávacího odporu zemniči vyšší napětí, než dovolené dotykové napětí. Při zkoušení ochrany může při velkém zemním odporu zemnice vzniknout nebezpečné dotykové nebo krokové napětí (obr. Kdyby naměřil velký odpor, ne­ mělo další měření význam, pro­ tože již tohoto měření můžeme usoudit, ochrana nebude vyhovo­ vat. I když nedojde nebezpečnému dotyku, bude obvodem procházet trvalý zkratový proud. přes tuto nevýhodu, která vymezit tím, nejprve změří velikost odporu zemniče Terrometem teprve při malém odporu použije Mášova přístroje, zatím jediná metoda změření celkového odporu zemní soustavy při ochraně jen zemněním. Zemní odpor musel nejdří­ ve zlepšit, např. Příklad: Odpor fázového vodiče zemní odpor uzlu zdroje O a ochranného uzemnění Při pojistce 7jro byl použit regulační 220 odpor velikosti ——= přibližně íl. 179. Při prvním měření se přístroj vyreguluje bez zátěže na nulu stisknutí tlačítka přečte odpor celé zemní soustavy. Měřeným obvodem bude pro­ cházet proud / ______ ______= ______ ________ 3,8 A součet odporů -j- 58 Na svodu ochrannému zemniěi vznikne nebezpečné napětí = = jRg'= 3,8. Měření Mášovým měřicím přístrojem, Zapojení Mášova měřicího přístro­ je obr. Měření odporu celé soustavy při ochraně zemněním ášovým měřicím přístrojem stupnici přečte velikost zkratového 215 .30 114 V. páskovým zemni- čem. 179. I když nedotkneme svodového vodiče zemnici, může dojít nebezpeč­ nému krokovému napětí. Vznik vyššího napětí měřeném zemniči lze omezit buď použitím regu­ lačního odporu větší činné hodnotě, kterým nastavíme dotykové napětí 65 nebo jestliže před měřením zjistíme velikost zemního odporu ochranného zemnice Terrometem.hoviije, ale jištění tak nadměrné, při zkratu pojistka zkrat neodpojí. Obr