Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 212 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Nedá-li zmenšit jmenovitá hodnota jištění vzhledem velikosti spotřebiče, použije ochrany napěťovým chrá­ ničem.pojistkami asi tj. 177. Tab. Zkoušení ochrany voltmetrem Ochranné uzemnění spojí přes regulační odpor některým krajním vodičem (obr. 23 Pojistka 7jm (Iv /jm) 4 25 O dpory zemnice O 6,5 4,3 2,6 1,6 1,3 1 Zkoušení ochrany zemněním Velikost dotykového napětí zjistíme voltmetrem nebo Masovým měři­ cím přístrojem. Bude-li při vyřazeném odporu napětí pod pak uzemnění vy- 214 . 177). otykové krokové napětí padesátkrát větší než měřený odpor zemniče také než odpor sondy Ji2. Zkoušení ochrany zem něním Obr. Ne- stane-li tak, jištění nadměrné. tabulce 23 jsou vypočteny odpory zemničů pro dovolené dotykové napětí sou­ stavě X380/220 Y. Doporučuje volit odpor [O], kde jmeno­ vitý proud předřazeného jištění. 178. Vnitřní odpor voltmetru být alespoň Obr. Regulačním odporem nastaví napětí 65 Nejpozději při tomto napětí musí vypnout předřazené jištění. pro trojfázový odběr asi kW. Sonda voltmetru lí2 zarazí země vzdálenosti asi od zemniče hloubky asi cm