Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 211 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
nesmí být větší než lí XV kde ř7(i dovolené dotykové napětí, I vypínací proud nejbližší b) Zemní odpor uzemnění nu­ lového bodu (uzlu) transformá­ toru (zdroje) smí být nejvýše předřazené pojistky nebo jističe. Velikost zkratového proudu zzávisí přímo fázovém napětí nepřímo odporu cesty poruchového proudu, tj. odporu zemničů Ji2', bude = U Ri R2, viz obr. Ochrana zemněním: a) podstata ochrany, připojení zásuvkami Podmínky pro ochranu zemněním jsou: a) Zemní odpor uzemnění chráněného spotřebiče, podružného rozváděče Ud apod. 175). 176. 175. 176.Ochrana zemně ním Při ochraně zemněním jsou vodivé části spotřebiče spojeny zemí (obr. Země slouží zpětnému vedení poruchového proudu. 3tNp-~-ď0h2 380/220r a) R Np nedovolené t» Obr. Velikost zkratového proudu při ochraně zemněním 213 . Zemní odpory ochranných uzemnění, při ochraně zemněním, musí být velmi malé. R 1, kde vypínací proud pojistky nebo jističe největšího chráněného spotřebiče, podružné­ ho rozváděče apod. Tak malých odporů těžko dosáhne ochra­ nu lze udělat jen spotřebičů Obr