Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 215 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
183. K měření potřebujeme dva pomocné zemniče, kterým také říká elek­ trody nebo sondy. dvě zkřížené cívky bez mechanické řídicí síly.Příklad: Při napětí mezi zemnici 220 při odporu zemničů Q a Jž2 bude oběma zemnici protékat proud U 220 8 = A By -f- á Dotykové napětí ř7i 20. Schéma zapojení Terrometu je na obr. Měřicí soustava je poměrová, tj. 185. Jedna elektroda napěťová druhá proudová. Odporových můstků měření odporu zemničů používá málo. této skupiny patří výrobek národního podniku Metra značky Terromet (obr. Měřicí rozsah od 0 100 O. Měřidla jsou dvojího druhu; buď jsou založena na principu odporového můstku, nebo jsou upravené ohm- metry. Proto se ručka nevrací nulu, když přístrojem neměří. Běžně zemní odpor zem­ nice zjišťuje měřicím přístro­ jem, který vlastní zdroj proudu. 184). První přepínač mění stejnosměrný proud dy- namka proud střídavý, který prochází zemí mění druhém přepínači zpět stejnosměrný. Ohmmetry Terromet Jsou ručičkové ohmmetry, které udávají velikost měřeného odporu přímo čtením jejich stupnici. Velikost dotykových napětí zemnicích Odporové můstky Odporové můstky mají galvanometr sledování nulové výchylky, které se dosáhne srovnávacími odpory. Obr. nutné proto, aby měření zemního přechodového odporu nebylo ovlivněno polarizačním napětím, které mohlo vzniknout rozkladem vody působením stejnosměrného proudu. Elektrody 217 .3 U2= R2— 20 = 160 Součet obou napětí 160 220 V. Zdrojem stejnosměrné dynamko, jehož pohyb přenáší na dva mechanické přepínače