Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 209 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Měřeni Mášovým měřicím přístrojem Podstata Mášova měřicího přístroje, který vyrábí národní podnik Metra, vychází předcházející rovnice •R- Aby nemusel dělat výpočet naměřených hodnot, voltmetr Mášova měřicího přístroje regulační zařízení, kterým při prvním měření bez zátěže nasta­ ví ručka nulu činné (ohmické) stupnice. Mimo voltmetru použít k měření napětí měřicího rozsahu 50, 250 750 Při Obr. ášova souprava 211 . Nulová poloha vpra­ vo konci stupnice. Uspořádání Mášovy sou­ pravy obr. Nejdříve změříme napětí bez zatěžovacího odporu. 173. Při druhém měření, připojení zátěže, za­ ujme ručka novou polohu, která udává odpor celé měřené sousta­ vy.Při známé velikosti odporu bude rozvodem procházet proud , jj __jj takže této rovnice iž. připojení odporu zásuvky propojovací prů­ chodky změříme proud napětí při zatížení. krajní svorky voltmetru připojuje fázový nulovací vodič měřené soustavy. druhé stupnice voltmetru můžeme přečíst největší proud, který prošel rozvodem při zkratu. Pomocný odpor má 50 zasouvá zdířek volt­ metru, měřeného obvodu dá připojit tlačítkem Přístroje lze použít měření odporu celé sou­ stavy jen pro fázové napětí 220 V v rozmezí 170 250 při­ pojení odporu bude měřeným obvodem protékat proud asi A. 173. Snadno proměříme voltmetrem ampérmetrem nebo Avometem všechny jednofázové trojfázové obvody, jestliže zapojení měřidel použijeme pro­ pojovací průchodku, uvedenou části 25d