Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 208 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při vypína­ cím proudu pojistky 7V= 3,5Zjmby mohla být největší tavná vložka pojistky Zjm = Z naměřených hodnot můžeme také vy­ počítat odpor (impedanci) smyčky (cesty) zkratového proudu 218 240 0,9 íi S ohledem možné nižší napětí síti, než při kterém jsme měřili, např. Připustí-li se fázový úbytek např. počítáno svorek transformátoru, kde je běžně napětí 231 může být velikost odebíraného proudu = 20 = Tomuto proudu odpovídá jednofázový příkon (při cos <p= = (231 20) 600 tj. 172- Zkoušení ochrany nulováním voltm etrem pérm etrem Zkratový proud měřítkem pro před­ řazenou pojistku nebo jistič. 4,6 kW, nebo trojfázový příkon 13,8 kW. připojení spotřebiče většího výkonu třeba zmenšit odpor vodičů rozvodu, zvětšením jejich průřezů. Rozdíl naměřených napětí totiž úbytkem napětí, který vznikne odporem celé soustavy při proudu Zp, R<:. 190 při 190 bude ——= 210 značný rozptyl charakte­ ristik pojistek osadíme rozváděči pojistky menší hodnotou než měře­ ním zjištěnou spotřebiče podle jeho výkonu. Z odporu cesty zkratového proudu můžeme určit, jaký největší spotřebič lze připojit, aby napětí jeho svorkách bylo dostatečné. Příklad: Byl použit odpor naměřeno napětí 218 napětí Í7p 214 proud 7p= 4,4 A U V Ur = 4,4 218 218 214 240 A Obr. 210 .220 proudu bude třeba odporu velikosti = 220 ~5~ = přibližně 50 Voltmetr mít vnitřní odpor asi 50krát větší, než velikost od­ poru R. Použijeme-li při měření odporu známé velikosti, nebude třeba měřit proud, postačí měřit jen napětí bez zatížení odporem napětí po jeho připojení