Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 207 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
172. Doba měření nemá být delší než jedna minuta. Hodnota činného odporu, změřená nulometem, bude zahrnovat jak odpor vodiče fázového středního, tak také všechny přechodové odpory, které jsou měřené cestě zkratového proudu, např. bude velikost zkratového 220 proudu 110 Jmenovitá hodnota pojistky, která přepálí A 2,5násobným proudem, může být řjm 110 2,5 44 A Nulomet měřicí rozsah Při měření prochází obvodem stejno­ směrný proud asi mA. Naměříme-li trojfázového spotře­ biče větší, podstatnější rozdíly jednotlivých hodnotách odporů, bude třeba překontrolovat všechny dosažitelné spoje vodičů, přesvědčit shod­ nosti průřezů fázových vodičů apod. Měřit budeme vždy fázových svorkách spotřebiče nebo jeho vypínače proti jeho kostře. Nej­ dříve změříme bez zátěže (odporu fázové napětí zapnutí vypínače S změříme napětí f7p proud Jp. Doporučuje měřit proudem asi Při fázovém napětí 14 Elektrotechnická měření 209 .spotřebiče. Měřila jen jedna fáze na­ měřená hodnota nezahrnovala odpor fázového vodiče rozváděče ke spotřebiči všechny přechodové odpory této části. Odpor ochranného obvodu přečte^přímo stupnici. Měření trojfázové síti obdobné. Zkratový proud vypočítáme vzorce V /k Up Čím větší bude proud 7P, tím větší bude rozdíl napětí f7p čtení bude přesnější. znamená, nulovacím vodiči nulova­ ných kostrách spotřebičů nevznikne při měření nebezpečné dotykové napětí a měření tímto měřicím přístrojem zcela bezpečné. Také nebudeme měřit tak, např. Měří malým proudem, proto nelze při mě­ ření dosáhnout velké přesnosti. Příklad: Ukáže-li Nulomet odpor např. Míření voltmetrem ampérmetrem Ve zkoušeném místě zapojí měřidla podle schématu obr. Rozdíl může být O. spínačích, svorkovnicích, spojkách vodičů apod. v dílně připojíme jeden konec spojovacího vodiče Nulometu některou fázi dílenského rozváděče druhým dostatečně dlouhým vodičem budeme chodit jednoho spotřebiče druhému. Drahý konec zkušební šňůry přitiskneme kostra spotře­ biče. Jeden konec zkušební šňůry~při- tiskneme pevně kostru spotřebiče druhý postupně jednotlivé fáze. Nulomet stavěn pro fázové napětí 220 Pro toto napětí stupnici odporu vyznačena také velikost největší pojistky