Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 206 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Přepnutím přepínače změní při stejnosměrné složce výchylka ručky milivoltmetru. ulom et vyskytl spotřebič, který vytváří stejnosměrnou složku proudu, např. Kondenzátor autotransformátorek jsou filtrací pro voltmetr. Kdyby rozvodu Obr. Dout- navka kontrolním světlem při měření musí svítit. Postup měření V měřeném rozvodu připojíme některé zásuvky jednu šňůru Nulo- metu ochranný kolík druhou šňůrou najdeme dutinku zásuvky, kde bude doutnavka svítit. Nesvítí-li doutnavka, znamená to, buď není ochranný kolíček připojen nulovací vodič musí propojit, nebo síť bez napětí. 171. Stejnosměrná složka projevuje buď větší, nebo menší výchyl­ kou. sejmutí krytu zásuvky nebo svorkovnici 208 . Skutečná velikost odporu potom průměrem obou čtení. 171. Proud fázového vodiče připojení svorku Sj usměrňuje jednocestným usměrňovačem odporu měří stejno­ směrné napětí imlivoltmetrem, který stupnici cejchovanou ohmech. usměr­ ňovač, měl tento proud vliv výchylku ručky měření nebylo správné. Nulomet zapoju­ jeme mezi fázový vodič kostru nulovaného spotřebiče nebo zásuvce na ochranný kolíček. Potom připojí spotřebič zkušební šňůra svorky se připojí fázový vodič, např. Je-li zásuvka podle předpisů správně zapojena, musí být fázový vodič vlevo.Zkoušení měřicím přístrojem Nulornet Vnitřní uspořádání přístroje vyznačeno obr