Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 206 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Proud fázového vodiče připojení svorku Sj usměrňuje jednocestným usměrňovačem odporu měří stejno­ směrné napětí imlivoltmetrem, který stupnici cejchovanou ohmech. Kondenzátor autotransformátorek jsou filtrací pro voltmetr. Přepnutím přepínače změní při stejnosměrné složce výchylka ručky milivoltmetru. usměr­ ňovač, měl tento proud vliv výchylku ručky měření nebylo správné. Dout- navka kontrolním světlem při měření musí svítit. sejmutí krytu zásuvky nebo svorkovnici 208 . Potom připojí spotřebič zkušební šňůra svorky se připojí fázový vodič, např.Zkoušení měřicím přístrojem Nulornet Vnitřní uspořádání přístroje vyznačeno obr. 171. Nesvítí-li doutnavka, znamená to, buď není ochranný kolíček připojen nulovací vodič musí propojit, nebo síť bez napětí. Nulomet zapoju­ jeme mezi fázový vodič kostru nulovaného spotřebiče nebo zásuvce na ochranný kolíček. Kdyby rozvodu Obr. 171. ulom et vyskytl spotřebič, který vytváří stejnosměrnou složku proudu, např. Je-li zásuvka podle předpisů správně zapojena, musí být fázový vodič vlevo. Skutečná velikost odporu potom průměrem obou čtení. Stejnosměrná složka projevuje buď větší, nebo menší výchyl­ kou. Postup měření V měřeném rozvodu připojíme některé zásuvky jednu šňůru Nulo- metu ochranný kolík druhou šňůrou najdeme dutinku zásuvky, kde bude doutnavka svítit