Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 205 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
odpor celé sou­ stavy rozvodu, který rozhodující pro volbu jištěni také pro velikost úbytku napětí. 169).) střídavé soustavy stejnosměrné soustavy V. Obr. čím větší bude odpor ochranného uzemnění u spotřebiče proti pracovnímu uzemnění uzlu zdroje, tím větší bude něm dotykové napětí. Všechny odpory, bez zřetele 11a jejich sériové nebo paralelní zapojeni, lze nahradit jedním výsledným odporem (obr. Cesta zkratového proudu při ochranó nulová­ ním výsledný odpor zkra­ tového proudu pw v------------ 1 __ ° L /v jfk \ r p - h j-+j— R0 Rf+Rz SUR£lf>sifléií podnik, 207 se sídlem Íepiicícjj * F. 170a schéma rozvodu vyznačením cesty zkratového proudu. 170b). Přiklad: Zemní odpor zemnice spotřebiče odpor pracovního uzemnění uzlu transformátoru Proud, který bude při zkratu procházet zemnici, bude 18,3 pracovním uzemnění zdroje bude dotykové napětí Ji; 18,3. Místo obtížného výpočtu zjis­ tíme celkový odpor mě­ řením .4 73,4 V. Budou-li odpory těchto uzemnění stejné, bude každém nich napětí bude také dotykové napětí (obr. Dovolené dotykové napětí zařízení 000 je: a) prostorách bezpečných nebezpečných střídavé soustavy V a stejnosměrné soustavy 100 V; b) prostorách zvlášť nebezpečných (platí pro hračky některá zdra­ votnická zařízení jiná zařízení) střídavé soustavy stejnosměrné soustavy V; c) zvlášť nepříznivých případech (práce vodě, stísněné prostory apod.Příklad: Budou-li průřezy vodiče fázového milovaeího stejné ne- uzexnní-li nulovací vodič, rozdělí při zkratu napětí tak, fázovém vodiči vznikne úbytek poloviny fázového napětí nulovaeím vodiči úbytek druhé poloviny. 170.2 36,6 kostře spotřebiče bude dotykové napětí U2= ■R2 18,3. Při napětí 220 bude místě zkratu dotykové napětí 110 Uzemníme-li nulovací vodič, rozdělí napětí místě zkratu HOV zemnič spotřebiče zemnic zdroje proudu. Zkoušení ochrany nulováním Na obr