Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 203 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
N PŘED M D M Úrazům elektrickým proudem zabraňuje prvotní ochranou, tj. 168. chrana nulováním připojení spotřebičů zásuvkam i Účelem připojení nulovacího vodiče vodivou kostru spotřebiče je odpojení spotřebiče sítě, když něm vznikne zkrat kostru. a) Ochrana nulováním Názvem ochrana nulováním rozumí připojení nulovacího vodiče na vodivé kostry spotřebičů uzemnění středního vodiče síti instalaci alespoň místech předepsaných ČSN 1010 (obr. Aby sezjistila spolehlivost účinnost těchto ochran, kterým říká ochrany před nebezpečným dotykem, musíme před uvedením elektrického zařízení provozu zjistit při každé revizi kontro­ lovat velikost zemního odporu zemničů nebo také odporu celé cesty zkrato­ vého proudu. S ohledem dovolený úbytek napětí spotřebiči musí být odpory vodičů 205 . 168).31. Příklad: Při zkratu vodivou kostru spotřebiče pro velikost zkrato­ vého proudu především rozhodující odpor fázového nulovacího vodiče. izolací, a mimo elektrotechnickými předpisy předepsanou ochranou, která dělá buď nulováním, nebo zemněním. správné-, -/odivůkostra b-kostra izolantu Obr