Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 185 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
JXx 187 . 152 schéma můstku, který nazývá Maxwellův— Wienův. 152.3 675 W. Ztráty železe Pj?e 900 675 275 W; e) mezi napětím proudem bude fázový posuv, který vypočítat ze vzorce pro jednofázový výkon cos cp, cos = 900 n 15 = 0,54 Stejným způsobem jako cívky bez jádra lze také cívkou jádrem snížit napětí spotřebiči. ůstek axwellův— ienův c) Měření indukčnosti můstkem U můstku měření indukčnosti nepoužívá vyrovnání nuly normálu indukčnosti, niž může mít vliv cizí magnetické pole, nýbrž normálu kapacity. obr. Obr. Odpor vinutí cívky byl změřen ohmmetrem měl velikost Ztráty vinutí, které přemění teplo, budou: _PCu 152. Indukčnost cívky vypočítá vzorce LK= C2■Ri ■IÍ3 činitel jl K jakosti ■lit.naměřených hodnot vypočte a) zdánlivý odpor 7,33 O, JL lo P 900 b) činný odpor ztrát vinutí železa , c) indukční odpor fz* j/7,332— i?2 6,15 O, d) změříme-li činný odpor vinutí cívky, můžeme celkové ztráty 900 W rozdělit ztráty vinutí železe