Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 184 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Indukční odpor vypočítá Pythagorovy věty Z* toho W Příklad: Cívka železem byla zapojena střídavé napětí 110 V. Obr. Pro menší proudy použijeme zapojení podle obr. 149b. Jejich součet zjistíme wattmetrem elektrodynamické soustavy bez železa. 186 .čin cívky s m U cívky magneticky vodivým jádrem musíme počítat ztrátami že­ leze, které závisí velikosti proudu. Měření cívky jádrem : a) při včtšm proudu, při menším proudu Odporový trojúhelník tlumivky bude obdobný vyznačením obr. 151a. použít napětí zdroje stejné velikosti, jako její provozní napětí. Proto musíme danou cívku měřit podmínek, při kterých pracuje, tj. Ztráty v železe přičítají činnému odporu vinutí cívky. Zapojení měřicích pří­ strojů pro změření cívky větším proudem nakresleno obr. 151. Činný odpor vypočítá ze ztrát, tj. Zdánlivý odpor podílem naměřeného napětí proudu -Q. 151b. spotřebovaného výkonu. Přitom wattmetrem naměří součet ztrát vinutí cívky železe -f- R^e. Zvětšováním proudu klesá indukčnost cívky. Aby dal určit indukční odpor, tím také indukčnost cívky, třeba zjistit velikost činného zdánlivého odporu. Přitom byl naměřen proud výkon 900 W