Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 182 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
můžeme buď početně, nebo měřením určit napětí proud spotřebiči činným odporem, zapojíme-li ním série tlumivku. Početně: tlumivkou série zapojen spotřebič činným odporem Ji1= Napětí sítě 220 V. 1 Spojnice bodů novým zdánlivým odporem mě­ řeného obvodu. Úsečky kres­ líme měřítku, např. Použití tlumivky snížení napětí Známe-li charakteristické hodnoty tlumivky, tj. Tlum ivka použitá snížení napětí: a) výpočtem, měřením, schéma zapojení 184 . Velikost zjistíme buď diagra­ mu, změřením dél­ ky jejím pře­ počítáním zvoleném 2 Obr. 150a). Celkovou situaci ujasníme vektorovým vyznačením (obr. Při- pojíme-li tlumivku napětí např, 220 A2, nezmění hodnoty odporů R Tlumivkou bude procházet proud = U Z 220 70 = 3,1 A. Použijeme změřeného odporového trojúhelníka tlumivky, vyznačeného na, obr. 149b. 149b, doplníme jej zakreslením odporu spotřebiče Ji\ smě­ ru činného odporu tlu­ mivky Ji.Velikost činného odporu byla změřena ohmmetrem 12,5 čin­ ného zdánlivého odporu vypočítáme indukční odpor tlumivky Pythago­ rovou větou Z2 i?2 toho 1IŽ2— ,R2~= ]/702"—”12,52 Q Z indukčního odporu, při kmitočtu síti Hz, vypočítáme indukčnost cívky vzorce ycr ao L ii” 0,22 (hcnry) Mezi proudem napětím bude fázový posuv li cos <p= /J 12,5 Tó 0,178 Vektorový diagram zjištěných hodnot vyznačen obr. 150