Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 181 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
146 obr. Jsou vzájemně pootočeny 90° a dají vektorově sečíst. Jejich velikost zjistíme měřením. 146). 149. Zdánlivý odpor Z a napětí tlumivce jsou stejném směru, proto vektorová vyznačení na obr. Mezi napětím proudem vznikne fázový posuv (obr. Zapojení měřicích přístrojů vyznačeno obr. U cívek, které nemají magneticky vodivá jádra, zjistíme indukční odpor měřením voltmetrem ampérmetrem nebo můstkem měření indukčnosti, cívek feromagnetickým jádrem voltmetrem, ampérmetrem a wattmetrem. ------------- 'V/ o------------- 183 . o) Obr.Odpory Ljsou charakteristické hodnoty pro použití tlumivky. 147). 148). Napětí svorkách tlumivky vektorovým součtem obou napětí. 145). 147 můžeme kreslit jednom společném obrazci (obr. Měření indukčního odporu indukčnosti cívky bez železného jádra: a) schéma zapojení měřicích přístrojů, vektorový diagram zjištěných hodnot Přiklad: Voltmetr ukazoval napětí 112 ampérmetr proud 1,6 A. Jejich výsledný odpor bude odpor zdánlivý, nazývaný impedance, která značí (obr. Oběma odpory prochází stejně velký proud, který způsobí každém nich úbytek napětí . 149. Z těchto hodnot vypočítáme zdánlivý odpor a) ření indukčních odporů výpočet indukčnosti cívek bez jádra Aby cívka při měření nezahřívala, budeme měřit sníženým napětím. Oba odpory můžeme považovat dva samo­ statné odpory zapojené série (obr