Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 181 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
146). Jejich výsledný odpor bude odpor zdánlivý, nazývaný impedance, která značí (obr. Napětí svorkách tlumivky vektorovým součtem obou napětí.Odpory Ljsou charakteristické hodnoty pro použití tlumivky. Mezi napětím proudem vznikne fázový posuv (obr. Z těchto hodnot vypočítáme zdánlivý odpor a) ření indukčních odporů výpočet indukčnosti cívek bez jádra Aby cívka při měření nezahřívala, budeme měřit sníženým napětím. U cívek, které nemají magneticky vodivá jádra, zjistíme indukční odpor měřením voltmetrem ampérmetrem nebo můstkem měření indukčnosti, cívek feromagnetickým jádrem voltmetrem, ampérmetrem a wattmetrem. Oběma odpory prochází stejně velký proud, který způsobí každém nich úbytek napětí . 146 obr. 149. Zdánlivý odpor Z a napětí tlumivce jsou stejném směru, proto vektorová vyznačení na obr. 149. Měření indukčního odporu indukčnosti cívky bez železného jádra: a) schéma zapojení měřicích přístrojů, vektorový diagram zjištěných hodnot Přiklad: Voltmetr ukazoval napětí 112 ampérmetr proud 1,6 A. Zapojení měřicích přístrojů vyznačeno obr. Jejich velikost zjistíme měřením. 147 můžeme kreslit jednom společném obrazci (obr. Jsou vzájemně pootočeny 90° a dají vektorově sečíst. Oba odpory můžeme považovat dva samo­ statné odpory zapojené série (obr. o) Obr. ------------- 'V/ o------------- 183 . 148). 147). 145)