Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 173 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
138). Měření kapacity: a) náhradní schéma, b) vektorový diagram Proud 13,7 bude přibližně shodný s proudem, který připojení kondenzá­ toru naměříme ampérmetrem. Příklad: Máme určit průřez připojova­ cích vodičů jednorázového kondenzátoru výkonu 000 VAr (tj.13,7 G = 220 200 pF Kapacitní odpor kondenzátoru vypočítá vzorce 31S4 U2 X [Q] nebo -p------ [Q] i VAr Uvedený kondenzátor bude mít odpor £2. I c 3 000 220 13,7 a; u Obr. Také pro jalový výkon kondenzátoru voltampérech bude platit vztah — = C. Z kapacitního proudu napětí při kmitočtu vypočítáme velikost kondenzátoru mikrofaradech 3 184. Ic ~ U Kondenzátor kVAr bude mít kapacitu 3 184. kVAr), který má být připojen napětí 220 V. 175 . 138. tom případě bude pro kondenzátor platit Ohmův zákon ■Ac, kde c je kapacitní proud procházející kondenzátorem kapacitní odpor. také malou složku činného proudu (obr.Y Při měření provozu zanedbáme kondenzátoru malý činný odpor dielektrika, tj