Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 172 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
kde sdružené napětí naměřené při zatížení. 137. Svorka voltmetru zapojena sdružené napětí. naměřených hodnot při zatížení vypočítá příkon spotřebiče voltampérech vzorce P 1,73 UB.Při ěření trojfázových spotřebičů rozvodu ochranou zem­ něním bude propojovací průchodka zapojena podle schématu obr. 174 . Měření obdobné s měřením jednofázových spotřebičů ochranou zemněním