Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 171 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Zapojení průchodky vyznačeno na obr. zapnutí vypínače průchodce změří proud napětí při zatížení. Pro ěření trojfázových spotřebičů ochranou nulováním zho­ tovíme propojovací průchodku podle schématu obr. připojení spotřebiče změří proud a napětí při zatížení. připojení spo­ třebiče voltmetru, zapojeného svorky Vj, změří proud napětí při zatížení. Nebude-li úbytek mezích normy, znamená to, vodiče roz­ vodu mají malý průřez. 137. Trojpólový vypínač průřezy spojovacích vodičů zvolí podle jmenovitého proudu největšího spotřebi­ če přicházejícího úvahu měření. Typ zá­ suvky zvolí podle typu zásuvek používaných v rozvodu. Vyhodnocení naměřeného napětí proudu se udělá obdobně, jako bylo uvedeno při měření motoru voltmetrem ampér- metrem. Násobek napětí proudu při zatížení je příkon spotřebiče voltampérech. Zdánlivý výkon spotřebiče voltampérech se vypočítá vzorce kde fá­ zové napětí naměřené při zatížení. Jednofázová pro­ pojovací průchodka pro mě­ ření při ochraně zemněním R N Obr. Bude kontrola ochrany zásuvce rozvodu, tj. zjištění, ochranný kolík spojen ochran­ ným uzemněným vodičem instalace, pak mě­ ření při zatížení spotřebičem. Rozdíl napětí naprázdno při zatížení úbytek napětí způsobený spotřebičem. 136. Rozdíl naměřených napětí naprázdno při zatížení úbytkem napětí, způsobený spotřebičem. Trojfázová propo­ jovací průchodka pro měře­ ní při ochraně zemněním 173 . lii_----„z •yjjjý; Obr. 134b. měření můžeme použít klešťový ampérvoltmetr, jestliže přívody pro­ pojovací průchodce uděláme smyčkami izolo­ vaných vodičů, které obemknou kleštěmi. Aby bylo možné, doplní propojovací průchodka další voltmetro- vou svorkou. Bude-li ochrana správně připojena, ukáže voltmetr téměř plné fázové napětí. Nejdříve změříme fázové napětí bez zatížení tak, spotřebič nebude připojen voltmetr se zapojí svorky Yi. V rozvodu ochranou zem něním jedno- fázových spotřebičů třeba udělat dvoje měře­ ní. 136. Připojení ochranného kolíku zásuvky rozvodu zemnicí soustavu insta­ lace zjistí při odpojeném spotřebiči voltmetrem zapojeným svorky + V2.Druhé měření udělá připojení spotřebiče zásuvky propojovací průchodky. Bez připojení spotřebiče změří fázové na­ pětí