Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 171 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
136. připojení spo­ třebiče voltmetru, zapojeného svorky Vj, změří proud napětí při zatížení. V rozvodu ochranou zem něním jedno- fázových spotřebičů třeba udělat dvoje měře­ ní. měření můžeme použít klešťový ampérvoltmetr, jestliže přívody pro­ pojovací průchodce uděláme smyčkami izolo­ vaných vodičů, které obemknou kleštěmi. Bude-li ochrana správně připojena, ukáže voltmetr téměř plné fázové napětí. Násobek napětí proudu při zatížení je příkon spotřebiče voltampérech. připojení spotřebiče změří proud a napětí při zatížení. Bude kontrola ochrany zásuvce rozvodu, tj. Jednofázová pro­ pojovací průchodka pro mě­ ření při ochraně zemněním R N Obr. Zapojení průchodky vyznačeno na obr. Pro ěření trojfázových spotřebičů ochranou nulováním zho­ tovíme propojovací průchodku podle schématu obr. Nebude-li úbytek mezích normy, znamená to, vodiče roz­ vodu mají malý průřez. zjištění, ochranný kolík spojen ochran­ ným uzemněným vodičem instalace, pak mě­ ření při zatížení spotřebičem. Vyhodnocení naměřeného napětí proudu se udělá obdobně, jako bylo uvedeno při měření motoru voltmetrem ampér- metrem. 134b. 136. Nejdříve změříme fázové napětí bez zatížení tak, spotřebič nebude připojen voltmetr se zapojí svorky Yi. zapnutí vypínače průchodce změří proud napětí při zatížení. Rozdíl napětí naprázdno při zatížení úbytek napětí způsobený spotřebičem.Druhé měření udělá připojení spotřebiče zásuvky propojovací průchodky. Trojpólový vypínač průřezy spojovacích vodičů zvolí podle jmenovitého proudu největšího spotřebi­ če přicházejícího úvahu měření. Trojfázová propo­ jovací průchodka pro měře­ ní při ochraně zemněním 173 . Aby bylo možné, doplní propojovací průchodka další voltmetro- vou svorkou. 137. Zdánlivý výkon spotřebiče voltampérech se vypočítá vzorce kde fá­ zové napětí naměřené při zatížení. Typ zá­ suvky zvolí podle typu zásuvek používaných v rozvodu. Bez připojení spotřebiče změří fázové na­ pětí. lii_----„z •yjjjý; Obr. Připojení ochranného kolíku zásuvky rozvodu zemnicí soustavu insta­ lace zjistí při odpojeném spotřebiči voltmetrem zapojeným svorky + V2. Rozdíl naměřených napětí naprázdno při zatížení úbytkem napětí, způsobený spotřebičem