Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 170 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
134a zakresleno zapojení pro mě­ ření jednofázových spotřebičů rozvodu s ochranou nulováním. trojžilových čtyřžilových kabelů nedá bez roztažení jednotli­ vých žil měřit ampérmetrem. Trojfázová pro­ pojovací průchodka pro ě­ ření při ochraně nulováním Obr 135. Také rozpojení svorkovnice motoru, která bývá často nepřístupném místě, obtížné. Zvětšení měřicího rozsahu proudu 172 . a tak, svorky propojovací průchodce určené pro ampérmetr spojí nakrátko smyč­ kou izolovaného vodiče tento vodič se obemkne čelistmi kleští. Nebude-li voltmetr ukazovat, znamená to, že není propojen ochranný kolík zásuvky rozvodu nulovacím vodičem. 134a. První měření uděláme bez připojeného spotřebiče. Při měření samostatnými mě­ řidly [se ampérmetr zapojí svorky , voltmetr svorky měření proudu můžeme také použít klešťový ampérvoltmetr. Při proudu nad 6 použije měřicí transformátor proudu za­ pojení udělá podle schématu obr. Při měření jen proudu připojí ampérmetr na svorky svorka voltmetru nebude po­ užita. Těmito jednoduchými úkony skončena celá příprava měření. svorky průchodky se také jednoduše připojit jednofázový watt- metr.Obr. Použijeme-li měření Avomet předpoklá- dáme-li proud tj. při napětí 220 do výkonu asi kW, zapojíme jej shodně ozna­ čenými svorkami průchodky. připojení měřidel na svorky průchodky zasune vidlice měřeného spotřebiče zásuvky propojovací průchodky a připojí svou vidlicí zásuvky rozvodu. 134b. 133). Voltmetrem změří fázové napětí sítě. Jednofázová propojovací průchodka pro m ěření při ochraně nulováním RSTN alespoň voltmetrem ampérmetrem naráží potíže při zapojování mě­ řidel. udělat běžných součástek vestavěných skříňky izolačního materiálu (obr. tom případě nejdříve udělá propoje­ ní, tím upraví zásuvka rozvodu tak, bude vyhovovat předpisu o ochraně nulováním. Na obr. Měříme-li jen napětí, zapojí voltmetr na svorky přitom svorky se spojí nakrátko. Zmíněné potíže připojování měřidel lze snadno odstranit zhotovením jednoduché pomůcky — propojovací průchodky. Obr. 135