Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 170 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Těmito jednoduchými úkony skončena celá příprava měření. Zvětšení měřicího rozsahu proudu 172 . Obr. 134a zakresleno zapojení pro mě­ ření jednofázových spotřebičů rozvodu s ochranou nulováním. 135. Na obr. udělat běžných součástek vestavěných skříňky izolačního materiálu (obr. Při proudu nad 6 použije měřicí transformátor proudu za­ pojení udělá podle schématu obr. a tak, svorky propojovací průchodce určené pro ampérmetr spojí nakrátko smyč­ kou izolovaného vodiče tento vodič se obemkne čelistmi kleští. při napětí 220 do výkonu asi kW, zapojíme jej shodně ozna­ čenými svorkami průchodky. Měříme-li jen napětí, zapojí voltmetr na svorky přitom svorky se spojí nakrátko. tom případě nejdříve udělá propoje­ ní, tím upraví zásuvka rozvodu tak, bude vyhovovat předpisu o ochraně nulováním. Jednofázová propojovací průchodka pro m ěření při ochraně nulováním RSTN alespoň voltmetrem ampérmetrem naráží potíže při zapojování mě­ řidel. Nebude-li voltmetr ukazovat, znamená to, že není propojen ochranný kolík zásuvky rozvodu nulovacím vodičem. Také rozpojení svorkovnice motoru, která bývá často nepřístupném místě, obtížné. svorky průchodky se také jednoduše připojit jednofázový watt- metr. První měření uděláme bez připojeného spotřebiče. trojžilových čtyřžilových kabelů nedá bez roztažení jednotli­ vých žil měřit ampérmetrem. 133). Voltmetrem změří fázové napětí sítě. 134a. Trojfázová pro­ pojovací průchodka pro ě­ ření při ochraně nulováním Obr 135.Obr. Při měření samostatnými mě­ řidly [se ampérmetr zapojí svorky , voltmetr svorky měření proudu můžeme také použít klešťový ampérvoltmetr. 134b. Použijeme-li měření Avomet předpoklá- dáme-li proud tj. připojení měřidel na svorky průchodky zasune vidlice měřeného spotřebiče zásuvky propojovací průchodky a připojí svou vidlicí zásuvky rozvodu. Zmíněné potíže připojování měřidel lze snadno odstranit zhotovením jednoduché pomůcky — propojovací průchodky. Při měření jen proudu připojí ampérmetr na svorky svorka voltmetru nebude po­ užita