Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 163 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pokud rozdíl mezi největší nejmenší hod­ notou nebude větší než asi pro provozní posouzení elektro­ motoru předpokládat, jde souměrnou napěťovou soustavu. Přiklad: Elektromotor štítkové údaje: vý- H T H i 0 0 W V Obr. obvykle při nižším napětí, jiném než jmenovitém výkonu. Ů Provozní hodnoty elektromotorů měříme obvykle těchto důvodů: a) zjišťujeme skutečné zatížení. Použijeme-li jednoúčelová měřidla, zapojíme podle schématu obr. 130. Nedosáhneme-li souměrnosti napětí, bude třeba měřit proud vý­ kon. Při ne­ souměrnosti napětí budeme snažit její vy­ rovnání přepojením některých jednofázových spo­ třebičů rozvodu jiných fází. všech fázích. tom pří­ padě budeme také předpokládat, všechny fáze jsou stejně proudově zatíženy postačí měřit proud výkon jen jedné fázi. Páže nejmenším napětím bude nejvíce proudově zatížena, případně pře­ tížena může poškodit nebo spálit. Nevytížené motory zhoršují účiník, vzniká velký jalový odběr, přetížení rozvodu rozvodné sítě zvětšují se ztráty vedení; b) zjišťujeme činnost motorů, pracují-li jiných než jmenovitých pod­ mínkách, tj.25. Činnost motoru při zatížení jmenovitým (štít­ kovým) výkonem. Měření asynchronním m otoru voltm etrem , am pérm etrem a attm etrem 165 . Ke změření napětí proudu vhodný klešťový ampérvoltmetr. a) Měře m a m Před měřením uvážíme, která měřidla použijeme, jakého důvodu jak je zapojíme. čtyřvodičo- vém rozvodu nulovací vodič připojen kostru motoru umožňuje měřit výkon jednofázovýrn wattmetrem; jeho údaj pak vynásobíme třemi. tomu nejdříve zatíženém motoru změříme jednotlivá sdružená nebo fázová napětí. 130