Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 164 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Změřený proud 2,8 větší než proud jmenovitý. proto, že s poklesem napětí při nezměněné zátěži přibrzdí rotor motoru, tím se zvětší proud takovou hodnotu, bude opět platit P cos <p= Í7i. Motor zatížený jmenovitým výkonem bude při poklesu napětí proudově přetěžo­ ván. 320 naměřil se proud A. Bude účiník fáze, ve které bylo měřeno. P Pít 900 cos q>— — 3 . cos (p kde jmenovité fázové napětí (220 V), I —-jmenovitý (štítkový) proud, U\ fázové napětí, li —proud naměřený při nižším napětí.5,9 = = 17,9 kW.5,9.rj 14. 220 203 Při měření byl pokles napětí -----——--- 100 Zvětšení proudu bylo také přibližně %. Kdyby měřilo při ještě nižším napětí, např. rozvodu 3 380/220 361 sdruženého nebo 209 fázového napětí.kon (tj. Jednofázovým wattmetrem naměřil příkon 5,9 kW, fázové napětí bylo 203 proud 33,5 Trojfázový příkon bude Pit-= 3.lt 203. 5%, tj.33,5 = 0,86 Dovolený pokles napětí pro motory např. činnost motoru při menším zatížení než jmenovitém Příklad: motoru při napětí 350 naměřil příkon kW a proud 26,6 Výkon motoru hřídeli byl . Aby tomu nedošlo, třeba tam, kde stálý pokles napětí, volit u motoru, který zatížen plným štítkovým výkonem, větší výkon, to úměrně poklesu napětí. Z proudového zatížení dalo usuzovat, nevytížený motor jak při napětí 350 tak také při napětí 320 bude vyhovovat, protože ne- 166 .85 = = kW. však neznamená, výkon motoru jen odhad­ neme pak ještě ohledem pokles napětí zvětšíme. Každý nově připo­ jený motor třeba měřit při jeho největším zatížení největším vysky­ tujícím poklesu napětí naměřených hodnot posoudit jeho činnost. hřídeli), napětí 380/220 proud 30,7 A, cos q>— 0,87, účinnost 0,85, rychlost otáčení 440 ot/min.Ui_. Výkon motoru hřídeli bude: P 3.0,85 kW Z naměřených hodnot vypočítat účiník.0