Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 161 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
129c. Sekundární rozvod měřicích transformátorů vyvede roz- 163 . 129b. Zapojení měřidel zakresleno obr. Při ěření spotřeby stran vysokého ětí přípojnic strany osadí napěťové proudové měřicí transformátory provedení pro vn. Při přerušení některé pojistky ukáže voltmetr příslušné fázi nulové napětí. Do napěťových obvodů elektroměrů pojistky nevkládají. Také podružném rozváděči třeba osadit ampérmetry všech fází.měřidel vyžadujících kontrolu pojistek kontrole použít roz­ váděčového voltmetru. však třeba, aby propojovací vedení těchto obvodů bylo provedeno nejkvalitněji. Obr. egistrační ěřicí přístroj Na podružných rozváděčích osazují měřicí přístroje jen podle skutečné potřeby, obvykle jen voltmetr ampérmetry. Mezi pojistky voltmetrový přepínač vloží svorkovnice, které vyvedou spojovací vodiče napěťových cívek, např. wattmetru