Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 160 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ke zjištění účiníku (cos cp) osadí fázoměr. Ke zjištění proudového zatížení je třeba osadit ampérmetry všech fází. Naměří-li např. Důvodem je, aby poruchy proudovém obvodu měřidel nepřenášely činnost elektroměrů. Podle velikosti fázového posuvu usuzovat případnou kompenzaci jalového proudu. 129b.měření napětí postačí jeden voltmetr spojení voltmetrovým pře­ pínačem. wattmetru třeba věnovat pojistkám zvýšenou pozornost častější kontrolou jejich stavu. Kontrola pojistek dá udělat tak, pojistky postupně uvolňují sleduje změna výchyl­ ky ručky wattmetru. -Q ř W K i ř >- li r J R i . Napětí hlav­ ním rozváděči měřítkem pro pří­ pustný úbytek vedení spotře­ bičům. Zapojení ěřidel kontrolou pojistek 162 . Podle údajů ampérmetrů bude­ me rozvodu připojovat jednofázo- vé spotřebiče tak, aby proudové zatížení bylo pokud možno rovno­ měrné. Pro činný jalový elektroměr použijí samostatné měřicí transformá­ tory proudu. Přepínač může být jen pro měření fázových napětí (O—R, O—S, 0 —T) nebo šestipolohový pro měření jak fázových, tak sdružených napětí. Při přepálení jedné po­ jistkové vložky nebo při jejím náhodném uvolnění bude wattmetr při rovno­ měrném zatížení ukazovat jen 2/3skutečného výkonu.^1r s T L '-'^ N Obr. Při neporušené pojistce zmenší výchylka ručky. Při odpojeném vlastním odběru zjistíme napětí přípojnicích rozváděče, jeho velikost bude závislá úbytcích napětí, které vzniknou odběry před roz­ váděčem. Pojistky jsoupro ochranu při zkratu propojovacích vodičích, proto osadí začátek spo­ jovacích vodičů, tj. Ampérmetry slouží současně též jako kontrolní pro wattmetr, to znamená, proudové cívky watt- metru nejsou proudově přetíženy. fázové napětí 218 připustíme-li spo­ třebiči pokles napětí 210 V, bude výpočtu průřezu vedení k tomuto spotřebiči počítat úbyt­ kem 218 210 V. Při trojfázové soustavě středním vodičem třeba osadit wattmetr se třemi soustavami. Bude-li vložka pojistky přepálená, nezmění vý­ chylka ručky wattmetru. proto třeba, aby měřicí rozsah am­ pérmetrů odpovídal velikosti primárního proudu měřicích transformátorů proudu (nebo byl skle číselníku vyznačen). Napěťové obvodyměřicích přístrojů chránípojistkami. Fázoměr bude ukazovat účiník jen fáze, které připojena jeho proudová cívka. Kromě toho zjistíme také napěťovou souměrnost. přípojnice