Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 152 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
128 vyznačeno zapojení elektroměru síti 380/220 se sazbovým spínačem měřičem maxima. Odstraníme-li toto propojení na- hradíme-li propojením mezi body a—d, bude měřič maxima trvale v činnosti. Poznámka: Podle norm roku 1948 byly elektrom ěru cívky sazbového relé a měřiče axim připojeny jedním koncem napěťovou svorku první fáze. Přívod relé vyveden elektroměru do spínače maxima. Pro výpočet účiníku platí vztah: 154 . Unášeč vrací počáteční polohy pružinou, která uvolňuje elektrickým relé. Trojfázový dvousazbový elektrom ěřičem axim pro síť čtyřvodičovou Obdobně podle obr. Aby získal přehled účiníku průběhu pracovního dne, uděláme čtení např. Obr. Zapojíme-li spínač měřiče ma­ xima tak, propojíme bod bodem bude měřit maximum od­ běru jen době vyšší denní sazby. čtvrthodinové maximum. Běžně dělá časový interval záznamu minutách, je tzv. svorku 1 sazbového spínače zapojíme vodič, který bude druhým koncem připojen před jističem elektroměru jinou fázi, než která zapojena svorky 4. 128 zapojíme dvousoustavový elektroměr síti bez středního vodiče. Zjišťování průměrného účiníku údajů elektroměru činné jalové energie Poměr jalové činné práce (odběru) měřítkem účiníku. Svorka elektroměru nebude použita také neuděláme propojení mezi svorkou svorkou sazbového spínače.kam byl unášečem dotlačen. Na obr. hodině. Čím bude doba pro posouzení účiníku kratší, tím bude výpočet zřetelem okamžitou situaci rozvodu přesnější. 128. Podle nové norm 1962 musí konce vyvedeny společnou sam ostatnou svorku svorkovnice elektrom ěru