Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 145 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Činné elektroměry dvěma soustavami pro třívodičové sítě Elektroměry dvěma soustavami nazývají také elektroměry tří- vodiěové. Svorky měřicích transformátorů označené písmeny musí být připojeny stranu zdroje. vodič zdroje, původně zapojený svorky zapojil svorky opačně, bude elektro­ měr ukazovat správně, avšak změní smysl otáček elektromotorů pohá­ něných zařízení. Elektroměrem třemi soustavami měřit rozvodu trojvodičo- vém (bez středního vodiče). Zemniě mít zemní odpor alespoň 0. síti bez středního vodiče. Pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, kdyby se některá fáze prorazila, sekundární svorky měřicích transformátorů proudu uzemňují. Při použití měřicích transformátorů proudu nesmí zůstat sekundární obvod rozpojen. Měří-li velká spotřeba, není nutné. Mají dvě měřicí soustavy, upravené tak, působí jednu spo­ lečnou osu, které také osazen převod počítacímu strojku. Také záměnou dvou vodičů elektroměrem změní sled fází elektroměrem. Správný chod elektroměru přezkoušíme tak, budeme jednotlivé fáze postupně zatě­ žovat přitom sledovat směr otáčení kotouče elektroměru. Svorka nebude použita.např. Při měření nad 100 nebo kde připojení elektroměru vodiči velkého průřezu bylo obtížné, použijeme elektroměru proudovými cívkami A a měřicí rozsah zvětšíme měřicími transformátory proudu (obr. Kdyby např. Při výměně elektroměru již provozovaném rozvodu musíme označit odpojované vodiče zapojit opět stejném pořadí. elektroměru spotřeba v jedné napěťové cívce asi jedné proudové cívce při jmenovitém napětí asi 0,4 W. Na obr. Napěťové cívky připojí přímo fázové vodiče. Uzel napěťových cívek tvoří umělou nulu. Elektro­ měry dvěma soustavami měří třívodiěovém rozvodu správně bez ohledu na nesouměrnost napětí nebo nerovnoměrnost proudového zatížení fází. Používá se jich třívodiěovém rozvodu, tj. Připojují obvykle před měřicí transformátory proudu směrem zdroji, neboť spotřeba proudové cívky menší než spotřeba cívky napěťové měření přesnější. fáze zapojil vodič zdroje svorky odcházející vodič do svorky bude tato soustava působit opačným momentem při rovnoměr­ ném zatížení bude elektroměr ukazovat jen třetinu spotřeby. Aby tomu nedošlo aby dal elektroměr odpojit bez přerušení dodávky, osazuje přívodu elektroměru zkušební svorkov­ nice, která uzpůsobena tak, obvod zkratuje stykovými šrouby. 117 schéma zapojení elektroměru typu Proudový rozsah bez použití měřicích transformátorů proudu 10, 20, 30, 50, nebo 147 . 116)