Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 146 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Správný sled fází R—S—T zjistíme ukazatelem sledu typu Ušlo nebo zkoušečkou 1. svorky fázi svorky fázi svorky fázi T. Proto již při rozpojování pečlivě označíme jednotlivé konce, např. rozvodu nízkého napětí nebudou měřicí transfor­ mátory napětí. (trojvodičového) dvěm soustavam i Obr. Pro který druh jalového" 148 . Elektroměru dvěma soustavami nepoužíváme běžně ětyřvodiěové síti, tj. obr. Může být bud indukční, nebo kapacitní. 118 vyznačeno zapojení elektroměru měřicími transformátory proudu. tak, jak jsou kreslena zapojovací schémata elektroměru. Napěťové cívky připojí přímo fázové vodiče, stranu zdroje, tj. c) Měření jalové práce Jalová práce součinem složky jalového výkonu doby, kterou trval. barevnými ná- vlačkami. rozvodu středním vodičem.100 elektroměry jsou napětí 3x500 Trvale dají přetížit pro přímé měření 200 jmenovitého proudu, 100 150 % a pro nepřímé měření 125%. Při výměně elektroměru musí být nový elektroměr zapojen stejným po­ řadím vodičů, jako tomu bylo elektroměru demontovaného. Dva konce připojíme svorky třetí svorku když není pod­ mínkou, doporučuje připojovat vodiče zdroje správném sledu fází, tj. Elektroměr neukazoval správ­ ně byl možný neoprávněný odběr fáze, které není proudová cívka. 118. Při nerovnoměrném zatížení fází prochází ětyřvodiěové síti středním vodičem vyrovnávací proud, který nebyl měřen. apojení elektrom ěru se dvěm soustavam pro nepřím é m ěření Před připojováním vodičů zjistíme konce vodičů zdroje proudu