Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 138 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
0,798 105 kVAr Při objednávce wattmetru na měření jalového výkonu uve­ deme, jakou síť bude watt- metr připojen, kolikasystémový být, převod měřicího transformáto­ ru proudu (nebo měřicích transformátorů proudu) předpokládaný nejhorší cos cp. 110.2_2 P poně pravoúhlého trojúhelníka sin -3- toho P sin cp. tabulky od­ povídá cos 0,6 úhel 53° a tomuto úhlu, také tabul­ ky sin 0,798 6. sin = = 132. Přiklad: rozvodu X380/220 jsou přípojnicích rozváděče osazeny měřicí transformátory proudu převodem Předpokládaný nebo O fázoměrem zjištěný nejhorší účiník 0,6. Obr.7 3. Největší zdánhvý výkon, který sítě odebírat, aniž měřicí transformátory proudu přetíží, . těchto údajů dodavatel vypočítá velikost jalového výkonu dodá wattmetr řady měřicích rozsahů. . Pq PB.200 132000VA= = 132 kVA.220. Závislost jalového výkonu cos cp 140