Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 136 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Kdyby konce napěťové cívky zapojily opačně, bnde měřit jalový výkon kapacitní (obr. napěťová cívka fáze sdružené napětí fází S—T, bude toto napětí otočeno 90° bude měřit jalový výkon indukčním zatížením (obr. Pro měření jalového výkonu trojvodičové soustavě použijeme watt­ metru dvěma soustavami (obr. Zapojí-li např. Měření jalového výkonu attm etrem jednou soustavou: a) indukční zatížení, kapacitní zatížení 138 .Jalový výkon měří wattmetrem ferodynamické soustavy; měřicí přístroj obdobného provedení jako wattmotr měření činného výkonu, tj. 108b). 108. 109a) síti čtyřvodičové wattmetru Obr. proudovou napěťovou cívku. Napě­ ťový rozsah nedá zvětšit předřadníkem, protože porušila celková rovnováha soustavy. 108a). Měření jednofázového jalového výkonu ve čtyřvodičové síti Proud napětí musí být vzájemně posunuty 90°. Dosáhne toho tím; že obvodu napěťové cívky zapojí vhodná tlumivka kondenzátor- Jednofázového jalového wattmetru lze použít jen pro jedno napětí. Měření jalového výkonu trojfázové trojvodičové a čtyřvodičové soustavě Posunutí proudu dosáhne tím, napěťová cívka ferodynamického wattmetru zapojí vhodné napětí sdružené, které vzhledem fázovému proudu otočeno 90°