Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 123 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Použijeme-li bočník převodem např. Měření výkonu ve stejnosměrné soustavě Ve dvouvodiěové soustavě použi­ jeme wattmetr jedním měřicím systémem, tj. .5 600 Větší výkon změříme použitím bočníku (obr. Příklad: Wattmetr pro napětí 120 byl ocejchován bočníkem, který 50 měl převod Největší měřicí rozsah bude 120. 98). 97a, bylo mezi proudovou napěťovou cívkou fázové napětí. Kdyby zapojil předřadník napěťovou cívku tak, jak pro jednu fázi naznačeno obr. jednou cívkou napě­ ťovou jednou proudovou. při napětí 120 výkonu . 125 . troj- vodiěovóm rozvodu použijeme watt­ metr dvousystémový. výkon kW, bude skutečný výkon kW. Bez bočníku by dalo měřit jen vytížení proudové cívky, tj. Použijeme-li tomuto wattmetrů bočník s*jiným převodem, vypočítáme si přepočítávací konstantu. bude největší měřicí rozsah 120. ěření stejnosm ěrného výkonu w attm etrem = 000 tj. Tím mezi uzemněnou sekundární svorkou transformátoru proudu napěťovou cívkou bude malý napěťový rozdíl.50 = Obr. Pro jeden převod bočníku stupnice wattmetrů ocejchuje přímo kW. 97b podle kreslených schémat dodá­ vaných měřicím přístrojům předřadník zapojen fázový vodič. např.150 kW. 120.Tohoto zapojení však nepoužívá wattmetrů, které jsou zapojeny na měřicí transformátory proudu, nichž bývají sekundární svorky uzem­ něny. Při zapojení podle obr. Protože neznáme přesné vnitřní za­ pojení ani izolační pevnost cívek, budeme při zapojování řídit sché­ matem dodaným přístroji. Přepočítávací konstanta vy­ počítá Přečte-li např. 98. kW