Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 121 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Příklad: elektromotoru byl naměřen příkon 15kW. Poměr užitečného výkonu příkonu Pei účinností spotřebiče: P 7] toll° Pel ■ “ni kde (čti éta) účinnost spo­ třebiče. hřídeli spotřebiče bude skutečný výkon Pei . součin činného proudu napětí tj. Skutečný vý­ kon spotřebiče vždy menší jeho mechanické elektrické ztráty. I když říkáme, wattrnet- rem měříme výkon, míníme tím elektrický příkon spotřebiče. štít­ ku motoru uvedena účinnost 7] 0,8. Vyrábějí také wattmetry proudovou cívkou dimenzovanou používá jich jen tam, kde dlouhé spojo­ vací vedení mezi měřidlem měřicím transformátorem proudu, při proudu 5 znamenalo velkou zátěž. Wattmetrem lze měřit stejno­ směrný střídavý výkon. Proto měření elektrického pří­ konu potřebujeme měřidlo, které proudovou napěťovou cívku. Napěťová cívka může být zapojena před proudovou cívku nebo ní. Tomuto požadavku vyhovuje především soustava elektrodynamická. Stup­ nice rovnoměrná (obr. .0,8 kW. 95).77==? 15. střídavé soustavy pro jmenovité napětí 123 . Na obr. Většina wattmetrů má proudovou cívku dimenzovánu Při měření stejnosměrného výkonu zvětšíme měřicí rozsah wattmetru bočníkem střídavého výkonu měřicím transformátorem proudu.22. WATT METRY O A U a) výkonu Wattmetrein měříme elektrický příkon spotřebiče. nakresleno základ­ ní schéma zapojení proudové a napěťové cívky wattmetru jednou měřicí soustavou