Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 112 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Fero­ magnetické fázoměry nemají řídicí moment. Trojfázové fázoměry jsou méně závislé změně kmitočtu. Při větším proudu zapojíme fázoměr měřicí transformátor proudu. Feromagnetické fázoměry Mají pevnou napěťovou proudovou cívku. Schéma zapojení trojfázového ferodynam iekého fázom ěru Fázoměry, jednofázové nebo trojfázové, měří posuv jen fáze, do které připojena proudová cívka. 114 . Registrační fázoměry Mohou být rozváděčové nebo přenosné. 83.odpory. Zaznamenávají časový průběh účiníku kromě toho ukazují fázový posuv stupnici. při vypnutí spotřebičů, nevytvoří proudová cívka dostatečně silné magnetické pole může nastat běžný jev pozvolné otáčení ručky fázoměru. Schéma zapojení jednofázového ferodynansickéh-O fázom ěru Obr. Obr. Proudová cívka A. 82. Jejich napěťová cívka obvykle 100 proudová Pro proud nad napětí nad 100 použijeme měřicích transformátorů proudu napětí. Pohyblivou částí jsou dva plíšky, které působí magnetické pole cívek. roz­ vodných sítích dodržuje kmitočet Hz, proto běžně postačí jedno- fézový fázoměr. Při malém proudu, např