Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 111 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
83) jsou konce napěťových cívek připojeny jen činné a Elektrotechnická měření 113 . o ěr Obr. Proudová cívka stavěna pro proud Při větším proudu zapojíme fázoměr bud vlastní měřicí transformátor proudu, nebo do proudového obvodu (do série) ostatními proudovými cívkami jiných mě­ řidel. není-li fázoměr pod napětím, zůstane ručka libovolné poloze. Elektrodynamické fázoměry vyrábějí buď jednofázové, nebo trojfázové. Otočné ústrojí nemá řídicí moment, tj. Vlastní spotřeba řázo- měrů uvedena tabulce 10. zakresleno zapojení jedno- fázového fázoměru. 81. vadrantové rozdělení stopnic fázom šrů Elektrodynamické fázoměry železem Tyto fázoměry mají dvě cívky, pevnou (napěťovou) otoěnou (prou­ dovou). Rozumí se tím dovolená chyba [%] geometrických stupňů.Pro fázoměry jsou stanoveny tři třídy přesnosti 1,5 2,5. tam, kde měřicí transformátor proudu. obr. Střed zkřížených cívek zapojíme fázi, které je proudová cívka, tj. jeden konec zkřížené cívky připojen činný odpor a druhý tlumivka. trojfázo- vého fázoměru (obr