Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 110 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vyznačeno rozdělení stupnic fázoměrů. 80. Každé čtvrtině kruhu odpovídá dělení 90°, tj. Měřicí soustava fázoměru může být: elektr odynamická a) bez železa, používá pro laboratorní měření; b) Aerodynamická (elektrodynamická železem) pro rozváděčová mě­ řidla registrační; [feromagnetická (elektromagnetická) pro rozváděčové přístroje, jiNa obr. Dvoukvadrantové fázoměry mají obvykle kapacitní rozsah 0,5 indukční rozsah 0,5, nebo kapacitní rozsah od 0,8 indukční 0,2. 11. ozváděčový dvoukvadrantový fázom ěr V místech větším instalovaným výkonem indukčním nebo kapacitním zatížením pro kontrolu sledování velikosti fázového posuvu, obvykle na hlavním rozváděči, osadí měřicí přístroj fázoměr (obr. také cos 9?od Pro čtvrtinu kruhu se používá název kvadrant.18. 80). Pro sledování jak indukčního, tak kapacitního zatížení použijeme fázoměr dvoukvadrantový. Pro sledování dodávky odběru použijeme čtyřkvadrantový fázoměr, který rozsah 1—-0—1—0—1. Y Obr. Pro zatížení bud’jen indukční, nebo jen kapacitní použijeme jednokvadrantový fázoměr rozsahem stupnice 1