Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 109 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Natáčivé transformátory, nazývané také indukční regulátory, popř. Používá jich mimo obor měření, např. Řiditelné transformátory vyrábějí buď jednofázové, nebo troj- fázové. 111 . Použije-li se k řízení napětí autotransformátoru, nesmíme opomenout, měřený obvod není izolačně oddělen sítě mohl nastat úraz elektrickým proudem. Podle vzá­ jemné polohy statoru rotoru, který natáčet, mění velikost výstup­ ního napětí.Řiditelné transformátory mají oddělené primární sekundární vinutí s vyvedenými odbočkami pro hrubou jemnou regulaci. divadlech biografech k plynulému zhášení svítidel, nebo jako součásti strojů řízením napětí apod. řiditelný autotransformátor typu RA40. boostry (čti bustry), jsou podstatě asynchronní motory mechanicky zabrzděným rotorem, obvykle samosvorným šnekovým kolem. Podle konstrukce nastavit napětí 20% vyšší, než napětí síťové. Na obr