Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 113 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
85). 21 jazýčků naladěno rozmezí 1/2 kmitu4od kmitů za sekundu. Např. Vibrační kmitoměry nejsou závislé kolísání napětí tvaru křivky proudu. mezi vodiče. Podle kmitočtu proudu a jím vyvolaného magnetického pole rozkmitá jeden jazýček největší výchylkou (obr. Měřicí ústrojí sestrojeno principu mechanické rezonance. ozvadecovy itom ěr pojováného generátoru mem tak dlouho, jsou oba kmitočty stejné.19. Kmitočet sítě jekonstantní čtesena druhé stupnici. Běžně mají třídu přesnosti 0,5, která vztahuje jmenovitému kmitočtu. Jazýčkové vibrační (rezonanční) kmitoměry (obr. znamená, pro kmitů sekundu bude přesnost ~fcTTur 0,5 rUA kmitu ^ 100 1 Kmitoměr zapojuje obdobně jako voltmetr, tj. 84. Regulací rych­ losti otáčení připojovaného generáto­ ru současně mění kmitočet jeho hodnota čte jedné stupnici. 84). K nastavení shodného kmitočtu při paralelním chodu strojů použi­ je dvojitý kmitoměr. ĚRY K měření kmitočtu střídavého proudu použijeme buď jazýčkový vibrační kmitoměr, nebo ručkový kmitoměr stupnicí. Jazýčky jsou na­ laděny (ocejchovány) ;na určitý, vzájemně blízký kmitočet. společ­ ném nosníku upevněna řada pružin (jazýčků), které působí elektro- magnet buzený měřeným! střída­ vým proudem. ',, Obr. Rychlost otáčení při-. soustavě 3 380/220 použijeme kmitoměru cívkou 220 zapojíme jej mezi 115