Elektromagnetické vlny, antény a vedení (příklady)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V numerických cvičeních je možno pouze na typickém příkladu ukázat hlavní části řešení a diskutovat získané výsledky. Seznámení se s obvyklými modifikacemi situací a jejich řešením je však nutno zvládnout řešením dalších příkladů formou samostatného studia. V řadě situací si tyto modifikace mohou studenti tvořit sami, chybí však zpětná vazba informace o správnosti postupu a výsledků. Pomůckou tak může být sbírka příkladů doplněných hlavními výsledky a v nutných případech i náznakem postupu řešení. Při výběru příkladů k řešení je třeba dbát na to, aby postupně pokryly celou problematiku včetně modifikací vstupních údajů a postupů řešení. Neméně důležité je skutečné výpočtové zvládnutí řešení, které ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Zdeněk Nováček

Strana 73 z 80

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
maxmin CCCo 3,67 pF a její reaktance středním kmitočtu bude 1/ωCo -72,3 .2 1 b n a m fkrit ππ εμπ =⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ +⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = −−−− 2 3 2 397 10.Elektromagnetické vlny, antény vedení příklady 73 Střední hodnota ladicí kapacity (geometrický průměr) bude rovna === 5,4.108 /3,15. Příklad 10. Řešení: Nejnižší vid TE10 popsán vidovými čísly Jejich dosazením vztahu ( 10.3.55,47 . Vzhledem sinusovému rozložení napětí podél vedení )rezodb llp . 3610.1 Pro uvedené meze změn kapacity tak bude možno rezonátor přelaďovat 650 MHz 552 MHz .109 = 95,1 Údaje následující tabulce dostaneme dosazením dalších kombinací vidových čísel.2 1 ππ πππ 3,15 GHz a kritickou vlnovou délku λkrit fkrit 3.sin.sin arcsin.5 dostaneme kritický kmitočet =⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ +⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = 22 .1 .4.XL 200.8 Vlnovod R48 příčné rozměry 47,55 22,16 Vypočtěte kritické kmitočty vlnové délky nejnižších vidů . ===α a délku rezonátoru lrez 58,4 mm b) rozdíl klasického rezonančního obvodu není indukčnost stálá. Pro reaktanci rezonátoru platí při rezonanci podmínka CrezovL XltgZX −== ze které dostaneme ( o ovLrez arctgZXarctgl 1,421,803,72.. 72,3 460 Ω Při zanedbání ztrát rezonátoru tuto hodnotu musí vstupní svorky rezonátoru přetransformovat odpor zátěže Pak transformační poměr impedancí (odporů) bude roven 32 10. nutno numericky řešit transcendentní rovnici tvaru )rezov ltgZC . c) Požadované hodnotě činitele jakosti odpovídá rezonanční odpor Rr Q.19,5 14460 75 − === r z R R p Transformační poměr napětí 0,072 poměrem napětí odbočce Uodb U(ξ ve vzdálenosti zkratovaného konce rezonátoru napětí Uvst vstupu rezonátoru.sin αα= bude ( orez odb p l l 76,2 .10. .0 10.16,22 .. =⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ = α α a vzdálenost odbočky zkratu lodb 3,84