Elektromagnetické vlny, antény a vedení (příklady)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V numerických cvičeních je možno pouze na typickém příkladu ukázat hlavní části řešení a diskutovat získané výsledky. Seznámení se s obvyklými modifikacemi situací a jejich řešením je však nutno zvládnout řešením dalších příkladů formou samostatného studia. V řadě situací si tyto modifikace mohou studenti tvořit sami, chybí však zpětná vazba informace o správnosti postupu a výsledků. Pomůckou tak může být sbírka příkladů doplněných hlavními výsledky a v nutných případech i náznakem postupu řešení. Při výběru příkladů k řešení je třeba dbát na to, aby postupně pokryly celou problematiku včetně modifikací vstupních údajů a postupů řešení. Neméně důležité je skutečné výpočtové zvládnutí řešení, které ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Zdeněk Nováček

Strana 29 z 80

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při realizaci pahýlem volí (je zadána) charakteristická impedance vedení pahýlu Zop jeho zakončení (nakrátko, naprázdno). 6.Elektromagnetické vlny, antény vedení příklady 29 2. To splněno dvou případech: 1.32,044,0.270.)2()2( 1 vvkv lll λλλ -0,14 Délku vloženého vedení nutno zvětšit alespoň )2( 1l 0,86 Čtvrtvlnný transformátor pak bude tvořen vedením impedancí === 300. Impedanci vloženého vedení volte Zo1 600 pahýly realizujte úseky vedení impedancí Zop 300 . 1 )2( 1 )2( 1 oZrR 1320 při otočení bodu l(2) /λv 0,25 Vložené vedení bude mít délku =−=−= 2.45,0.1 Symetrické vedení (Zov 300 při kmitočtu 150 MHz zakončeno impedancí Zk (780 540) Navrhněte provedení základních typů přizpůsobovacích obvodů ve všech variantách.Zop pro zvolenou variantu řešení. 6. Imaginární část admitance vstupu vloženého vedení kompenzována paralelně zapojeným prvkem jehož susceptance stejnou velikost, ale opačné znaménko než susceptance vstupu vloženého vedení.2,2. =vl λ/)1( 0,44 kdy =)1( 1z 0,5 0,31 Pak vložené vedení bude mít délku ( =−=−= 2.)1()1( 1 vvkv lll λλλ 0,36 Čtvrtvlnný transformátor bude podle 6. Pro realizace kompenzační susceptance induktorem (kapacitorem) možno vypočítat jejich indukčnost (kapacitu).32,05,0.)2( 1 )2( ovoT ZRZ 629,3 stejnou délkou 0,5 . Příklad 6.)1( 1 )1( ovoT ZRZ 284,6 Ω délky 2/4 0,5 m 2) === 600. Délku pahýlu pak získáme otočením bodu odpovídajícího zakončení pahýlu (zkrat, naprázdno) úsek lp/ λv směrem zdroji tak, aby ležel kružnici normované susceptance pahýlu /Yop = = Bp.c/f 1.108 /150.31,0. Po zakreslení normované impedance /Zo1 (780 540)/600 1,3 0,9 Smithova diagramu odečteme poměr lk/λv 0,32 Pak fázor činitele odrazu otočí směrem zdroji tak, aby jeho koncový bod ležel, souladu 6.1) Normovanou hodnotu impedance zátěže /Zo1 (780 540)/600 1,3 0,9 zakreslíme Smithova diagramu, kde fázoru činitele odrazu zátěže odpovídá poměr lk/λv 0,32 Otočením fázoru získáme dva body reálnou impedancí : 1) === 600.106 = m a) obvod čtvrtvlnným transformátorem (Obr. 1 )1( 1 )1( 1 oZrR 270 při otočení bodu l(1) /λv 0,5 Vložené vedení bude mít délku =−=−= 2. Řešení: Délka vlny všech vedeních bude stejná ξ. 1 )1( 1 )1( 1 oZxX -186 nutno kompenzovat pahýlem reaktancí -X1 případě symetrického vedení nutno série oběma vstupními svorkami pomocného vedení zapojit prvky reaktancí .1320. b) obvod sériovým pahýlem (Obr.2) Na vstupu vloženého vedení Zo1 musí mít impedance reálnou složku Zov .32,025,0.3.2) kružnici Zov/Zo1 300/600 0,5 .)1()1( 1 vvkv lll λλλ 0,24 m a reaktance jeho vstupu =−== 600.1) realizován vedením impedancí === 300