ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu 2014

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Katalog výrobků i katalogové listy jsou k dispozici pro zákazníky v tištěnépodobě. Údaje uvedené v těchto katalozích jsou určeny souhrnně pro všechnyuživatelské skupiny. Tištěný katalog výrobků je vydáván zpravidla jednou ročně.Katalogy jsou k dispozici u smluvních velkoobchodních distributorů, na školícíchakcích odborných agentur apod. Též je lze objednat prostřednictvím formulářena www.elektrobecov.cz. Katalogy jsou vydávány v českém a anglickém jazyce.Katalogové listy jsou tištěny oboustranně ve formátu A4 a prezentují vždykonkrétní výrobek, většinou novinky, inovace či speciality.

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 3 z 88

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Obaly splňují podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem 477/2001 Sb. vydáno prohlášení o shodě. Samotný Bečov je veden v seznamu památkových měst a obcí. 22/97 Sb. ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ . Respektujeme nařízení REACH tj. V případech, kdy jsou evropské normy harmonizované s IEC jsou na základě zkoušek na tyto výrobky vystavovány mezinárodně platné certifikáty. Kovové a plastové části lze oddělit a materiálově využít v souladu zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Proto vyhlášená politika vnímá tyto zvýšené požadavky zaměřena na  neustálé zdokonalování kvality naší produkce. To vše nás zavazuje k tomu, abychom při rozvoji podnikatelských aktivit věno- vali značnou pozornost a ohled na životní prostředí, vyhledávali zdroje možného ohrožení, snižovali rizika preventivními opatřeními a byly připraveni eliminovat na minimum dopad na ŽP pokud k havárii došlo. Hodnocení životního cyklu: Výrobky uvedené v tomto katalogu, pokud jsou používány dle doporučení vý- robce, nemají žádný významný negativní dopad na životního prostředí. Osmdesát procent produkce tvoří výroba elektrotechnického spojovacího materiálu. v platném znění. a nařízení vlády 17/2003 Sb. Výrobky jsou označeny symbolem Řadové svornice RSA vyhovují seizmické odolnosti dle ČSN IEC 980:1993 a norem souvisejících. Vedení družstva vědomím své plné odpovědnosti za  další rozvoj družstva a s přesvědčením, bude pochopeno a příznivě přijato všemi zaměstnanci družstva, obchodními partnery dalšími zúčastněnými stranami vyhlašuje na  další období následující POLITIKU KVALITY A ENVIRONMENTU, ve které zavazuje: • Ve vztahu k zákazníkům • Ve vztahu k dodavatelům • Ve vztahu k zaměstnancům • Ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy a veřejnosti Politika kvality a environmentu v plném znění dostupná na internetových stránkách www. 2002/95/EC a na ni navazující směrnici 2011/65/EU (o omezení použí- vání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení) v souladu s nařízením vlády 481/2012 Sb.elektrobecov. v platném znění a jsou vyrobeny ze 100 recyklovatelných materiálů. Vzniká nebezpečný odpad a odpadní vody.cz. Patří mezi zejména povrchové úpravy kovů galvanizací, obrábění kovů, lisování kovů a plastů. proudem a ochranu majetku zákazníka před vznikem požáru z důvodu závady na el. Na  základě udělené licence jsou tyto výrobky označovány značkou Na  výrobky ve  smyslu zákona č. Vliv výrobků na životní prostředí Plnění směrnice RoHS EU: Naše výrobky splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. V těchto technologiích jsou používány chemické látky, ropné produkty, které se rovněž před použitím skladují. povinnost výrobců a dovozců registrovat chemické látky, které vyrábějí nebo dovážejí v množství nad 1 t ročně, a zároveň povinnost předávat ucelené informace o chemických látkách v celém odběratelsko-dodavatelském řetězci. blízkosti areálu družstva protéká řeka Teplá, která je vodárenským zdrojem pro města ležící na dolním toku. Při výrobních činnostech jsou používány postupy a procesy, které mohou za určitých okolností ohrozit životní prostředí. Sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme seznam látek SVHC (látky vyvolávající velmi velké obavy), který spravuje Evropská agentura pro chemické látky ECHA.1 POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU Politika kvality a environmentu v Elektro v Bečově Teplou vyjádřena podnikatelskou strategií družstva, sledující základní cíl podnikání dosažení co největšího obratu při vynaložení optimálních nákladů minimalizace dopadů činností a výrobků družstva do životního prostředí, což není při naplňování podnikatelských aktivit opomíjeno. Výrobky i obaly jsou vyrobeny z materiálů, které lze po skončení jejich životnosti recyklo- vat. Nařízení REACH: Naší politikou plné dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Prohlašujeme, naše výrobky neobsahují vyjmenované nebezpečné látky míře přesahující maximální hodnoty koncentrací. Elektrotechnický sortiment patří mezi takové, kde jsou kladeny vysoké nároky nejen na  funkčnost spolehlivost, ale též na  bezpečnost osob před úrazem el. Vybrané výrobky jsou dále certifikovány i v zahraničních zkušebnách (KEMA, Holandsko; GOST-R, Rusko). Toto ověřujeme i u našich dodavatelů. 1907/2006 (REACH) registraci, hodnocení, povolování omezování chemických látek. Zkoušení výrobků Elektrotechnické výrobky jsou výrobkově zkoušeny podle ČSN ve státní zkušebně EZÚ Praha (AO 201). zařízení. Převážná část těchto procesů prováděna v Bečově, který leží v CHKO Slavkovský les. Proto do ochrany a zlepšo- vání všech složek životního prostředí jsou věnovány nemalé částky