Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 2 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2. Oddělovače: , odděluje jednotlivé parametry patřící stejnému příkazu (klíčovému slovu), : odděluje příkaz nadřazený příkazu nižší úrovně, ; odděluje příkazy stejné úrovně, pokud jsou uvedeny jednom řádku, ; pokud příkaz vyšší úrovně následuje stejném řádku příkazem nižší úrovně, Příkazy ukončují odřádkováním (EOL). *RST (reset), *CLS (clear status), *IDN? (identifikace zařízení) apod. Po tomto obecném úvodu uvedeme stručný výběr některých příkazů pro konkrétní přístroje, které jsou laboratoři dispozici. Další znaky používané při komunikaci zařízením: ? příkazem značí, řídicí systém dotazuje přístroje (např. * označuje společné řídicí příkazy IEEE 488. Zájemci mohou úplný výčet příkazů podrobný popis jejich funkce vyhledat originální dokumentaci přístrojů. některých přístrojů (např.), - jako logické (boolovské) proměnné (ON, nebo OFF, 0), nebo - jako řetězec ASCII znaků (zadává vždy uvozovkách, které řetězec vymezují, ale jeho součástí samy nejsou). Parametry mohou být podle typu příkazu - číselné: zadávají případně znaménkem, jako desetinné číslo desetinnou tečkou, nebo exponenciálním tvaru 1E+06, lze použít jednopísmenných zkratek předpon předpony může vzniknout pochybnost, protože SCPI nereaguje velikost písma. Pokud příkaz akceptuje pouze určité vybrané hodnoty, zadaný parametr se automaticky zaokrouhlí. Tyto příkazy (obvykle třípísmenná zkratka) jsou např. Pro předponu mega- lze použít nezaměnitelnou zkratku MA. kalibraci, programové spouštění, diagnostiku průběhu měření apod. definované rychlosti přenosu sériovou sběrnicí, volba alternativních jednotek např. teploty C|K|F, apod. Tyto symboly slouží pouze pro přehledný zápis struktury příkazu, nejsou tedy součástí příkazu, takže při tvorbě programu nezapisují. Omezíme pouze nejjednodušší zápisy těch příkazů, které budete cvičení využívat. ohledem to, jde pouze úvodní seznámení s problematikou automatizovaného měření, tedy zcela pomineme celé skupiny příkazů (např. .). výsledek nějakého měření).2  odděluje jednotlivé varianty zadání parametru, <> označuje povinný parametr, který musí být uveden, [] označuje nepovinný, volitelný parametr, který netřeba uvádět (pak použije předvolená, „defaultní“ hodnota). multimetrů) přiřazuje preferovaný význam: u napětí znamená milivolt, ale frekvence znamená megahertz odporu megaohm. Pozor, vyslání dotazu třeba vyčíst odpověď, jinak tato odpověď při dalším dotazu přepíše. Některé parametry zadávají předepsaným slovem: MINimum, MAXimum, DEFault. - diskrétně množiny vybraných hodnot (např