Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 12 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Doporučuje však využívat řídicí piny horní dolní straně objektu spíše pro výjimečné situace, chod programu měl být určen zejména datovými toky. dolní horní mez napětí počet kroků), poté musíme vyslat příkazy příslušným měřicím přístrojům, musíme přístrojů vyčíst výsledky měření, musíme zajistit potřebný počet opakování, naměřená data musíme nějak zpracovat (přepočítat, vykreslit, uložit) musíme také zareagovat případné chyby průběhu měřicího cyklu.12 Než blíže okomentujeme některé vybrané objekty, uvedeme některé obecné zásady a pravidla tvorby fungování programu Agilent VEE. Piny lze přidávat mazat v menu objektu (levý horní roh objektu), ale třeba mít paměti, objekt začne provádět operace, teprve budou dispozici všechna vstupní data (všechny vstupní datové piny musí být připojeny musí být přivedena nová data). Pokud vodič poklepete, objeví ještě další informace něm.4 jeden takových příkladů. Obr. Obr. Příklady takového grafického rozhraní můžete prohlédnout vyzkoušet vzorových programech dodávaných prostředím Agilent VEE. Uvnitř objektu pak může být zapsáno několik příkazů, které provádějí sekvenčně. Naopak dolním okraji objekt pin, kterým může ukončení své činnosti aktivovat další objekt. Data postupují programu zleva doprava. A. . Pokud najedete myší propojení, vodič zrůžoví zobrazí se na něm štítek poslední přenášenou hodnotou. objektu může být přímo naznačeno, jak přidat další příkaz dvojitým kliknutím. Podobně objekt skončí svoji činnost, až vyšle výstupní data všechny své výstupní piny. Nyní uvedeme stručným komentářem některé konkrétní objekty, které budeme potřebovat pro jednoduchý testovací program: budeme muset program nějak odstartovat, dále mu budeme potřebovat zadat nějaké meze (např. A. Při ladění programu užitečné vědět, jaká data jsou jednotlivých „vodičích“. programů, které mají sloužit někomu jinému než jen svému tvůrci, programátor obvykle vytvoří přehledné uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, nám ale stěží zbude čas. Nahoře objekt řídicí aktivační pin, tím můžeme spustit jeho činnost. Jednotlivé objekty (obdélníčky) mají na okrajích přípojné body (piny) pro připojení propojovacího virtuálního vodiče. Vstupní data jsou objekt přiváděna vždy zleva výstupní data jsou vpravo.3: Příklad programu pro řízení multimetrů, objekt roletovým menu Umístění jednotlivých objektů ploše není významné neovlivňuje chod programu, ten určen vzájemným propojením objektů