Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem METRA BLANSKO a.s.

A P C B PD 294.8 ke kontrole svařovacích zařízení dle ČSN EN 60974-4 METRA BLANSKO a.s. (2010)

Přístroj PD 294.8 je zvláštním příslušenstvím přístroje PU294 DELTA. Je určen ke kontrole svařovacích zařízení dle ČSN EN 60974-4.PD294.8 je konstruován v plastovém pouzdru. Elektronické obvody jsouna desce plošných spojů. Přístroj se připojuje pomocí kabelů do konektoru K1 MINI DIN a do síťové zásuvky PU294. Třífázový adaptér PD294 je připojen do síťové zásuvky a konektoru K1 přístroje PD294.8. Pro připojení k měřenému objektu slouží dvě bezpečnostní zdířky ...

A P C B PU 298 ke kontrole svařovacích zařízení METRA BLANSKO a.s. (2010)

Přístroj PU298 je určen ke kontrole svařovacích zařízení dle ČSN EN 60974-4, vyhovuje požadavkům ČSN EN 61557 a ČSN EN 61010-1. PU298 je konstruován v plastovém kufru. Na panelu přístroje (obr.1)je membránová klávesnice a podsvícený displej s možností nastavení kontrastu. Naměřené údaje lze ukládat do paměti přístroje přenášet je do počítače (PC) k dalšímu zpracování. K propojení přístroje s PC slouží ...

A P C B PU 296 MEGMET 5000D k měření při revizích silnoproudých elektrických zařízení METRA BLANSKO a.s. (2010)

Přístroj PU296 je určen k měření při revizích silnoproudých elektrických zařízení. Lze jej používat při revizi nových výrobků, revizi průběžné a revizi po opravách. S přístrojem mohou pracovat osoby, které splňují požadavky vyhlášky č.50/78Sb a to pro §6 a vyšší. Přístrojem lze měřit: - napětí do 1000V / DC, AC - izolační odpory do 1 TΩ, měřicí napětí 250, 500, 1000, 2500, 5000V stabilní nebo narůstající, možnost individuální volby měřicích napětí - kapacitu měřeného objektu - polarizační index - dielektrický absorbční poměr ...

A P C B PD 294 Přístroj pro revize třífázových elektrických spotřebičů METRA BLANSKO a.s. (2008)

Přístroj pro revize třífázových elektrických spotřebičů PD294 je určen k měření při revizích třífázových elektrických spotřebičů jako měřicí adaptér přístroje PU294 DELTA. Lze jej používat při revizi nových výrobků, revizi průběžné a revizi výrobku po opravách. Na zvláštní objednávku lze objednat přístroje se zásuvkou SCHUKO ...

A P C B RFA 01 anténa s kruhovou polarizací pro pásmo 865 – 870 MHz METRA BLANSKO a.s. (2007)

Rozměrový nákres antény je na str. 6. Kryt antény je vyroben z ABS plastu. Konstrukčně je anténa uzpůsobena pro použití v interiéru v průmyslu, logistice,obchodu a dalších podobných aplikacích. Typickou aplikací je UHF RFID technologie. Anténu lze připojit k RFID čtečkám, které splňují požadavky normy 2EN 302 208 nebo EN 300 220. Anténa je napájena prostřednictvím souosého kabelu s impedancí 50 Ω (není součástí dodávky) protaženého otvorem na boku krytu antény a připojeného na úhlový SMA konektor na anténě.

A P C B PU 187.2 MEGMET 1000 D k měření izolačních odporů do hodnoty 20Gohm METRA BLANSKO a.s. (2007)

Přístroj PU 187.2 MEGMET 1000 D slouží k měření izolačních odporů do hodnoty 20Gohm, odporu ochranného vodiče do 2kohm a délky vodiče do 20km. Jmenovitá měřicí napětí pro měření izolačních odporů jsou 50, 100, 250, 500 a 1000V. Přístroj umožňuje informativní ověření přepěťových ochran druhého a třetího stupně ochrany, tedy svodičů třídy C a D v nichž jsou použity polovodičové ochranné prvky (varistory, supresorové diody). Lze měřit i přepěťové ochrany datových a napájecích rozvodů s maximálním pracovním napětím 1000V.

A P C B PU 183.1 pro měření zemničů a uzemňovacích soustav METRA BLANSKO a.s. (2006)

Přístroj PU 183.1 je určen pro měření zemničů a uzemňovacích soustav. Konstrukce přístroje odpovídá ČSN EN 61557- 5 Přístroj odpovídá požadavkům elektromagnetické kompatibility dle ČSN EN 61326 – 1 Přístrojem lze měřit: - zemní odpor do 2kW standardní třívodičovou (čtyřvodičovou) metodou- rezistivitu půdy (výpočtem z naměřeného odporu a vzdálenosti měřicích sond)- odpor bezindukčních rezistorů do 2 kW- indikovat sériové rušivé napětí, velký odpor sondy a pomocného zemniče ...

A P C B PU 184 DELTA pro kontrolu a revize elektrických předmětů a nářadí METRA BLANSKO a.s. (2005)

Měřicí přístroj Zkoušečka elektrických předmětů PU 184 DELTA je určen pro kontrolu a revizi elektrických předmětů dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610 (pro el. spotřebiče). Přístroj je inovovanou verzí PU 184. Přístrojem lze měřit: Ověření napětí na ochranném vodiči Velikost sítového napětí Proud odebíraný spotřebičem Dotykový proud Izolační odpory .... Odpory ochranného vodiče ... Unikající proud náhradní metodou v rozsazích 20mA a 2mA Unikající proud rozdílovým transformátorem do 20mA ...

A P C B PU 191 pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací METRA BLANSKO a.s. (2004)

Přístroj PU 191 je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací jednofázových nebo třífázových s fázovým napětím 190 až 260V a pro zkoušení proudových chráničů všech typů - nezpožděných (-), zpožděných (G) i selektivních (S). Je napájen z baterií nebo akumulátorů ...

A P C B PU 580 měřič izolace METRA BLANSKO a.s. (2002)

Přístroj je určen zejména pro měření na telekomunikačních kabelech a to i ve velmi zarušeném prostředí. Měří izolační odpory, odpory žil, střídavé i stejnosměrné napětí. Přístroj měří: - izolační odpor (žil, stínicí fólie, pancíře) v rozsahu 100kΩ až 20GΩ napětím 100V nebo 500V - odpor žil, stínicí fólie a pancíře na rozsazích 199,9Ω a 1999Ω - stejnosměrné napětí na rozsazích ±199,9V a ±600V - střídavé napětí na rozsazích 199,9V a 600V ...