Základní poznatky z elektrotechniky pro zemědělce

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

1.- Vodní proud a elektrický proud. 2.- Ohmuv zákon 3.- O elektrické ipráci. 4.- Počítadla elektrického proudit. 5.- O elektrickém světle. 6.- Stejnosměrný a střídavý proud. 7.- Transformátory. 8.- Instalace elektrického vedení. 9.- Elektrické stroje. 10.- Elektromotory. 11.- Elektřina

Pro: Neurčeno
Vydal: České knihkupectví A. REINWART, nakladatelství v Praze Autor: Jaroslav Beran

Strana 15 z 59

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Je-li konstanta (na př.5,atd), ukazuje počítadlo méně, r. proud. 1. Místo drátu lze užiti žárovce tenkého vlákna uhlového; táková vlákna hotoví pro­ tlačováním různých ústrojných směsí skrze velejemná sítka, několikerým pražením takto . dusíkem).14 tadlo udalo.), pak počítadlo uka­ zuje ce, než spotřebovalo. let stala žárovka zcela běžným zbožím, původní hračky, slouživší osvět­ lování vánočních stromků rodinách několika milionářů, vyvinula nepostradatelné příslu­ šenství každé domácnosti, kde lze zavésti elektr.2 neb neb 1. Princip elektr. elektrickém světle. V účtě proud jest vždy udáno,odečtení počítadla konstanta takže může každý konsu- ment, který významu konstanty rozumí, snadno účet kontrolovati. Za ohromný rozvoj osvětlovací techniky dě­ kujeme Edisonovi, jenž letech 80tých zhoto­ vil první žárovku elektrickou uhlovým vlák­ nem.3 atd. žárovky jest jednoduchý: Drát vůbec každý vodič prou­ dem tím více, čím věrtší klade proudu . doplnění budiž uvedeno, že slovo „konstanta" značí nejen zde, ale všude v technické’praksi, číslo:. Víme již, odpor drátu jest tím větší, čím jest drát slabší delší, mimo záleží ma­ teriálu.6 neb 0.5 neb 0. Je-li konstanta právě pak ukazuje počíta­ dlo proudu. 5. Snadno jest pamatovati, že je-li konstanta menší než jednička, (tedy vždy 0. Je-li odpor tak veliký, vodič rozžhaví, pak také svítí, je-li postaráno to, aby nesho- řel.ež spotřebovalo. Shořeti nemůže jen tehdy, je-li uzavřen v nádobce, které jest vzduch pokud možno úplně vyčerpán, nebo která jest naplněna ply­ nem nehořlavým hoření nepodporujícím (na př