Základní poznatky z elektrotechniky pro zemědělce

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

1.- Vodní proud a elektrický proud. 2.- Ohmuv zákon 3.- O elektrické ipráci. 4.- Počítadla elektrického proudit. 5.- O elektrickém světle. 6.- Stejnosměrný a střídavý proud. 7.- Transformátory. 8.- Instalace elektrického vedení. 9.- Elektrické stroje. 10.- Elektromotory. 11.- Elektřina

Pro: Neurčeno
Vydal: České knihkupectví A. REINWART, nakladatelství v Praze Autor: Jaroslav Beran

Strana 14 z 59

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ukazuje, hned kilowat- 'hodiny. kWh, možno účtu mapsati též kWh.6, a ukázalo stejně jako nahoře kWh, znáso­ bením obou čísel 12 kWh 0.počítadlo zapisuje, resp. Je-li konstanta nějakého počítadla zname­ ná to, dotyčné počítadlo neliší cejchov- nílio nijak ukáže-li třeba měsíc spotřebu na př. — Kdyby mělo počítadlo konstantu př. Převodovými kolečky pak toto otáčení motorku přenáší na počítací* mechanismus (ručičky), jež ukazují kolik kilowatthodin spotřebovalo. 0.: 1. Počítadlo musí být úředně cejchováno a opatřeno certifikátem, něm jest výslovně uve­ deno, zdali jak údaje jeho liší údajů kon­ trolního úředního počítadla. Zapnutím vypínače totiž proudu umožní ko- nati nahoře papsanou okružní cestu, motorek běží celou dobu, žárovka svítí. Kdyby byla konstanta př. Případný rozdíl v údaji pak vyjadřuje číslem, zvaným ­ s Konstanta jest číslo, kterým musíme násobiti údaj počítadla, abychom dostali správný, skutečné spotřebě odpovídající údaj. Takové počítadlo jest podstatě elektrický motorek, který rozeběhne ihned, jakmile se v installaci zapne byt jediný vypínač žárovky. Zapnou-li se ještě další lampy, spotřeba proudu ovšem stoupne, tím motorek rozeběhne rychleji, nebot jím prochází více proudu.6 kWh dostaneme teprve spotřebu, jež jest proti údaji počítadla menší.6 kWh, čili spotřeba byla skutečnosti větší, než počí- . počítadla jest hlavní vypínač, jímž může konsument volně disponovati neboť při vypnutí jeho sice ho­ diny ničeho nemohou započítati, ale samozřejmě také nelze svítit.3= 15.3, pak podobně znásobíme-li ukázaný údaj počítadla kWh konstantou1,3, dostaneme 12 kWh 1